2022 Qualityokary hilli 1 adam açyk howada çişýän çadyr

Gysga düşündiriş:

Embygnamak ýönekeý, götermek aňsat, kemping enjamlarynyň ultra çydamly bölegi täze gelenler we hünärmenler üçin ähli gutulary bellik edýär. Dürli sahnalar üçin amatly.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:50 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Doly ylmy ajaýyp dolandyryş usuly, ajaýyp hil we örän oňat din bar, biz 2022-nji ýylda ýokary hilli 1 adam açyk howada çişýän çadyr, bu ugurdan peýdalanýarys, islän zadyňyz iň gowy habarymyz bilen tölener!
  Doly ylmy ajaýyp dolandyryş usuly, ajaýyp hil we gaty gowy din bar, biz gowy at gazanyp, bu ugurdan peýdalanýarysHytaý kempir çadyrynyň we kenar çadyrynyň bahasy, Harytlarymyzy has köp adam bilen tanyşdyrmak we bazarymyzy giňeltmek üçin indi tehniki täzeliklere we kämilleşdirişe, şeýle hem enjamlary çalyşmaga köp üns berdik.Iň soňkusy, iň azyndan, dolandyryjy işgärlerimizi, tehniklerimizi we işçilerimizi meýilleşdirilen görnüşde taýýarlamaga has köp üns berýäris.

  Spesifikasiýa

  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Arkadýa
  Model belgisi Swag-07
  Mata 400G Polikotton
  Çadyryň suw geçirmeýän görkezijisi 2000-3000 Mm
  Suw geçirmeýän aşaky görkeziji 1500-2000 Mm
  Gurluşyk görnüşi Zerurlyga esaslanan gurluşyk
  Çadyr stili Göni aralyk görnüşi
  Möwsüm Dört möwsüm çadyr
  Gurluşy Bir otag
  Haryt ady Swag-07
  Ölçegi 215 * 145 * 87 sm
  Mata materialy 400G Polikotton
  Görnüşi 1-2 adam
  Gat 600G pvc
  Aýratynlyk Suw geçirmeýän, aýlaw
  Funksiýa Gurnamak aňsat
  Çişýän polýuslar Dia 10CM
  Stil Moda
  Logotip Custöriteleşdirilen logo


  swag05
  swag09
  swag02
  H0bc74f1ef6c1477e9dc03520f272d4f5g

  Jikme-jiklik

  Arkadýa swag jikme-jiklikleri:

  Iki ululygy: 215 * 145 * 87 sm

  ýeke ululygy: 215 * 90 * 90 sm

  Material: 400G Polikotton, suw geçirmeýän 600mm

  Gat: Aýakgap geýmek üçin 2 sany kompýuterli 450g PVC

  Köpükli düşek: 5cm / 6CM / 7CM

  Zip: SBS 10 belgisi

  Bölekler: 4 sany çeňňek, 2 sany ýol görkeziji ýüp, nasos

  Gat: 600G pvc

  Çişýän polýuslar: Dia 10CM

  Material: TPU

  çadyr

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”ýetişen Önümçilik liniýasy Satyn alnan çig maldan, kesmekden, tikmekden, ýygnamakdan we gaplamakdan, ähli sargytlaryň wagtynda berilmegini üpjün etmek üçin doly önümçilik ulgamyny döretdik.OEM we ODM sargytlary garşylandy Çadyr çadyrynda onýyllyk ussatlyk tejribesi bilen, çadyry dizaýnyňyza, çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä düzüp bileris.Islendik täze pikir, ajaýyp önümi nädip gurmalydygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin şu wagt biziň bilen habarlaşyň.

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek ýokarky çadyr OEM,Awstraliýaly Swag çadyry,awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzelikden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  - info@arcadia.net.cn

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794

  Doly ylmy ajaýyp dolandyryş usuly, ajaýyp hil we örän oňat din bar, biz 2022-nji ýylda ýokary hilli 1 adam açyk howada çişýän çadyr, bu ugurdan peýdalanýarys, islän zadyňyz iň gowy habarymyz bilen tölener!
  2022 qualityokary hilliHytaý kempir çadyrynyň we kenar çadyrynyň bahasy, Harytlarymyzy has köp adam bilen tanyşdyrmak we bazarymyzy giňeltmek üçin indi tehniki täzeliklere we kämilleşdirişe, şeýle hem enjamlary çalyşmaga köp üns berdik.Iň soňkusy, iň azyndan, dolandyryjy işgärlerimizi, tehniklerimizi we işçilerimizi meýilleşdirilen görnüşde taýýarlamaga has köp üns berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler