Biz hakda

Biz hakda

“Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”, 20 ýyllyk tejribesi bolan, daşarky çadyrlary, üçek çadyrlaryny, awtoulag çadyrlaryny, swag çadyrlaryny, balyk tutmagy öz içine alýan önüm öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öňdebaryjy önüm öndürijilerinden biridir. çadyr, ýatylýan haltalar we ş.m.

IMG_20201006_141911

Biz Pekiniň golaýyndaky Guan Hebei welaýatynda ýerleşýäris, şonuň üçin transport amatly.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

Her ýyl çadyrlaryň köp görnüşini Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa, Nýuzeland, Russiýa, Finlýandiýa we ş.m. eksport edýäris.

IMG_20211022_135548

Öz tehniki bölümimiz bilen OEM we ODM sargytlaryny hem garşylaýarys.BizÖrän ussat topar, ajaýyp dizaýner, tejribeli inersener, ussat işçi hökmünde dünýäde gowy iş abraýyna eýe.Müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýärisüçin gowy gelejek.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, saparyňyz we teklipiňizl minnetdar bolmaly.Senr islendik sorag ýa-da sorag 24 sagadyň içinde jogap berer diýip söz berýäris.Dostlaryň gelmegini tüýs ýürekden garşylaýarysüçin zawodymyziş gepleşikleri.

Esasy önümler

3

Biziň esasyÖnümler:
1.Rokarky çadyr: ýumşak ýokarky (1,2M, 1.4M, 1,6M, 1.8M, 2.2M), gaty gabyk (süýümli aýna, alýumin)
2.Roof ýyldyrym: 270 dereje ýyldyrym, üçek tarapy ýyldyrym
3.Swag: bir ululyk, dürli stil bilen goşa ululyk
4.Treýler çadyry: ýumşak pol (7ft, 9ft, 12ft), gaty pol (yzky buk, öň ep)
5. Balyk tutmak çadyry: malylylyk stili, dürli ululykdaky bir gatlak mata: 1.5 * 1.5M, 1.8 * 1.8M, 1.95 * 1.95M, 2.2 * 2.2M
6. Beýleki kempir önümleri: jaň çadyry, kempir çadyry, goşun çadyry, kölegeli ýyldyrym
7.Kamping bölekleri: Alýumin polýuslary, polat polýuslar, çeňňekler, sumkalar

Näme üçin bizi saýlamaly?

_20220301144320
_20220314160241

Üstünliklerimiz:

Zawod: Biz 15 ýyldan gowrak zawod, şonuň üçin bäsdeşlik bahasyny hödürläp bileris

OEM hoş geldiňiz: Professional satuw topary we tehniki bölüm bilen, şonuň üçin çyzgy dizaýnyňyzda hiç hili mesele ýok

Çalt eltip bermek: Uly zawod we ussat işçiler bilen önümçilik wagtymyz çalt .Manar sargyt üçin 30-40 gün, nusga bolsa 15-25 gün töweregi.

Professional, bäsdeşlik bahasy, satuwdan soňky hyzmat wagtynda biziň artykmaçlyklarymyzdyr, bular hem müşderilerimize hödürläp biljek iň möhüm kepillikdir, bize dünýä müşderilerinden has köp ynam we abraý gazandyrýar.