Hytaýly hünärmen 1-2 adam Canvas Awstraliýa Swag çadyry

Gysga düşündiriş:

“Unistengh” çalt çişirilýän öý çadyryny suw geçirmeýän kempir jaň çadyry çişirilýän waka çadyry.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Gurama prosedura düşünjesini saklaýar: “Ylmy dolandyryş, ýokary hilli we täsirlilik derejesi, hytaýly hünärmen 1-2 adam Canvas Awstraliýa Swag çadyry üçin iň ýokary dükan, Sleeping Pad bilen, biz öz markamyzy öndürmäge we birnäçe tejribeli sözlem bilen bilelikde we birinji derejeli enjamlar.Gymmat bahaly harytlarymyz.
  Gurama prosedura düşünjesini saklaýar “ylmy dolandyryş, ýokary hilli we netijelilik birinji derejeli, dükançy üçin iň ýokaryChina Camping Swag çadyrynyň bahasy, "Iň oňat çözgütler we ajaýyp hyzmat bilen müşderileri çekmek" pelsepesine eýerýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.

  Spesifikasiýa

  Önümiň ady: Täze inflýasiýa çişirilýän howa polýus awstraliýa 4-5 adam çadyrlary satylýar
  Model:
  Funksiýa: Açyk meýdanda dynç alyş
  Ölçegi: 300 * 220 * 200CM ululygyny düzüň
  Mata materialy: 300g polikotton, suw geçirmeýän, agyr iş
  Gat: 500g PVC
  Köpük düşek : 5 sm
  Zippers: SBS, 10 belgili
  Polýus: Çişýän polýuslar: Dia 10CM
  Carrybag: Oksford ýa-da PVC
  Kepillik: 12 aý

  Aýratynlyklary
  1. Agyr polikotton.
  2. Suw geçirmeýän, aýlaw.
  3. Mugt durup bilersiňiz.
  4. Girmek ýa-da çykmak üçin iki gapy bar.
  5. Lezzet almak üçin has köp ýer.
  6. Gurmak aňsat.
  7. Awstraliýanyň gyzgyn stili.
  8. capacityokary kuwwatly el nasosyny öz içine alýar
  9. Çeňňek we ýigit ýüpleri öz içine alýar
  10. Torbany öz içine alýar
  kempir çäresi2
  kempir çäresi çadyry4

  Jikme-jiklik

  düşelge çäresi çadyry
  kempir çäresi çadyry1

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek ýokarky çadyr OEM,Awstraliýaly Swag çadyry,awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzelikden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  - info@arcadia.net.cn

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794

  Gurama prosedura düşünjesini saklaýar: “Ylmy dolandyryş, ýokary hilli we täsirlilik derejesi, hytaýly hünärmen 1-2 adam Canvas Awstraliýa Swag çadyry üçin iň ýokary dükan, Sleeping Pad bilen, biz öz markamyzy öndürmäge we birnäçe tejribeli sözlem bilen bilelikde we birinji derejeli enjamlar.Gymmat bahaly harytlarymyz.
  Hytaýyň Professional Hytaý Kemping Çadyry we Swag Çadyrynyň bahasy, “Iň oňat çözgütler we ajaýyp hyzmat bilen müşderileri çekmek” pelsepesine eýerýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler