Gowy hilli garyşyk reňk dizaýny awtoulag üçegi Kemping üçin iň ýokary çadyr

Gysga düşündiriş:

Maşyn ýumşak üçek ýokarky çadyr, şonuň üçin açyk howada dynç alyp bilersiňiz.Çydamly ýokary hilli poli / pagta dem alýan matadan öndürilen, galyndy we suw geçirmeýän üçek ýokarky çadyryňyz 4 × 4-iň üçegine oňat gabat gelýär.Alýuminiý çekip bolýan merdiwan aňsat girmäge mümkinçilik berýär.Düşekler aýrylyp bilinýän örtükli 65 mm ýokary dykyzlykly köpükli düşek bilen gelýär.

Doly ekranlaşdyrylan penjireler we gapylar bilen.tozan we mör-möjeklere çydamly.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  “Ilki bilen başlamak üçin hil, dogruçyllyk, yhlasly kompaniýa we özara girdeji” biziň pikirimiz, yzygiderli gurmagyň we ýokary hilli garyşyk reňk dizaýny awtoulag üçegi Kemping üçin iň ýokary çadyr, uzak möhletlere garamak, a Uzyn ýol, doly höwes bilen ähli işgär bolmaga çalyşýan, ýüz esse ynam bilen kompaniýamyza ajaýyp gurşaw, ösen harytlar, ýokary hilli birinji derejeli döwrebap kompaniýa gurup, köp zähmet çekiň!
  “Ilki bilen başlamagyň hili, dogruçyllyk esas hökmünde, ak ýürekli kompaniýa we özara girdeji” biziň pikirimiz, yzygiderli gurmagyň we kämillige ýetmegiň usuly hökmündeGoşundy awtoulag üçeginiň ýokarky çadyry bilen bilelikde ulanylyp bilner, Size mümkinçilikler berip biljekdigimize we siziň gymmatly işewür hyzmatdaşymyz boljakdygyna ynanýarys.Soonakyn wagtda siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Işleýän harytlarymyzyň görnüşleri barada has giňişleýin öwreniň ýa-da göni gözlegleriňiz bilen bize ýüz tutuň.Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

  Spesifikasiýa

  Model Roofumşak üçek çadyr 6801-A
  Ölçegi (Açyk) 48 ”ini x 84'long x 42'high (1,2 × 2.1 × 1,1M)
  56 ″ ini x 94 ″ uzyn x 48 ″ beýik (1,4 × 2,4 × 1,2M)
  72 '' giň x96 'uzyn x 48' beýik (1.8 × 2.4 × 1,2M)
  76 '' giň x96 'uzyn x 48' beýik (1,9 × 2,4 × 1,2M)
  Beden mata Rip-stop kanwas / poliester, Dem alýan, galyplara çydamly, UV goragy, Suw geçirmeýän PU örtügi
  Rainagyş uçuşy / Goşundy 420D poliester Oksford, lenta tikilen we PU örtükli
  Syýahat örtügi Agyr 680g / 1200D PVC UV goragy
  Düşek Aýrylyp bilinýän / ýuwulýan mata örtügi bilen 60 mm galyňlykdaky ýokary dykyzlykly köpük (saýlaw üçin 65mm we galyňlygy 70mm)
  Polýuslar Dia 16mm alýumin polýus (25 mm polýus we mata örtülen polýus)
  Merdiwan görnüşi üçin teleskopiki merdiwan
  Baza Izolýasiýa köpükli we alýumin çarçuwasy bilen ýeňil alýumin bazasy (göwher alýum bazasy)
  Gurlan bölekler 2 bölek C Kanal + poslamaýan polat bölekleri
  Meýletin Goşundy otagy / Skylight / YKK fermuar / Garyndy kysmat / aýakgap haltalary / Torba sumkasy we ş.m.
  Reňk Uçuş / Goşundy: Bej / Kofe / çal / Greenaşyl / Gara / mämişi ýa-da ýöriteleşdirilenTent bedeni: Bej / çal / Greenaşyl / Pyrtykal ýa-da ýöriteleşdirilen
  MOQ 10 sany (nusga sargyt kabul ederlikli)

  Wido Show

  主 图 11
  ýumşak üçek ýokarky çadyr -1
  主 图 6

  Haryt maglumatlary

  fotobank
  fotobank (2)
  fotobank (1)

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”, bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny, üçek çadyrlaryny, awtoulag üçeklerini we başgalary dizaýn etmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biridir.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Kemping üçin awtoulag üçegi

  Theawtoulag ýumşak üçek,şonuň üçin açyk howada dynç alyp, hezil edip bilersiňiz.Çydamly ýokary hilli poli / pagta dem alýan matalardan öndürilen, galyndy we suw geçirmeýän üçek ýokarky çadyr, oňat gabat gelýär4 × 4.Alýuminiý çekip bolýan merdiwan aňsat girmäge mümkinçilik berýär.Düşekler aýrylyp bilinýän örtükli 65 mm ýokary dykyzlykly köpükli düşek bilen gelýär.Doly ekranlaşdyrylan penjireler we gapylar bilen.tozan we mör-möjeklere çydamly.

  未 命名

  5 adamlyk tehniki topar bilen, OEM-e hoş geldiňiz!Islän dizaýnyňyzy we jikme-jiklikleriňizi bize iberiň, şonda iň gowy bahany hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis.

  Müşderileriň islegi boýunça üçek ýokarky çadyr, awtoulag gapdalyndaky duş çadyry.

  Ösýän önümlerimizden we yzygiderli gowulaşýan önümlerimizden lezzet alyň.Satyn alanyňyzda iň gowy hyzmaty, iň oňat önümi we ygtybarly kepilligi alýandygyňyzy anyklaýarys.

  ABŞ hakda

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”dizaýn, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan açyk önümleri öndürijilerden biridirtirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary, awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzelikden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  - info@arcadia.net.cn

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794

  “Ilki bilen başlamak üçin hil, dogruçyllyk esas hökmünde, ak ýürekli kompaniýa we özara girdeji” biziň pikirimiz, yzygiderli gurmagyň we kemping üçin oňat hilli garyşyk reňk dizaýny awtoulag üçegi üçin iň ýokary derejäni gazanmagyň usuly hökmünde, uzak möhletli, uzyn gitmegiň ýoly, doly höwes bilen ähli işgär bolmaga çalyşýan, ýüz esse ynam bilen kompaniýamyza ajaýyp gurşaw, ösen harytlar, ýokary hilli birinji derejeli döwrebap kompaniýa gurup, köp zähmet çekiň!
  Gowy hil, sizi mümkinçilikler bilen üpjün edip biljekdigimize we siziň gymmatly işewür hyzmatdaşymyz boljakdygyna ynanýarys.Soonakyn wagtda siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Işleýän harytlarymyzyň görnüşleri barada has giňişleýin öwreniň ýa-da göni gözlegleriňiz bilen bize ýüz tutuň.Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler