Çybynlara garşy 6 gapdal syýahat ekrany, göçme pop up Gazebo çadyry 60 sekuntda aňsat gurulýar

Gysga düşündiriş:

“Carp Zoom” çalt balyk tutmak çadyryny gurmak aňsat we çalt gurulýar we açyk sport çäreleri üçin ajaýyp beýikligi hödürleýär.Balyk tutmak, aw etmek we ş.m. gün, ýel, ýagyşdan goraýar.Başpena sekuntda gurulýar we sumkasyna aňsatlyk bilen bukulýar.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:30 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Bukjanyň ululygy
  190 * 37 * 37 sm
  Mata
  PU örtügi bilen 600D rip stop oxford,
  Gat gatlagy
  120 g / m² agyr doka
  Polýus
  14mm SOLID süýümli aýna ýaýdan , metal kellesi
  Merkez beýikligi
  2.5M

  Aýratynlyklary

  Asy Aňsat we çalt gurmak】 -Arkadýa göçme Gazebo çadyry60 sekundyň içinde çalt gurup boljak push-top tehnologiýasyny ulanýar.Ansat daşamak üçin göteriji sumka bilen gelýär.Agramy bary-ýogy 25.1 / 34 funt, ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.

  【Durnukly we çydamly çarçuwalar】 - Çadyr 9 ýer çeňňegi we 2/5 çekiji ýüp bilen enjamlaşdyrylandyr, olar çadyryň düýbüni we ýokarsyny ýere düzedip biler.Içki direg süýümli aýnadan ýasalýar, gaty gaty we açyk meýdanda dynç almaga mümkinçilik berýän açyk çärelere çydap bilýär.
  Ather Howa çydamly mata】 - Çadyryň ýokarky gapagy, zyýanly gün şöhlesiniň öňüni almaga kömek edip biljek UV gorag 50+ bilen 600D Oksford matasyndan ýasalýar.Berk dokalan tor paneli täsirli howa çalşygyny saklamak bilen sizi şikeslerden goraýar.Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin berkidilen burçlar we tikişler.Agyr ýagyş bilen ulanylmaýar.Hyzmat möhletini uzaltmak üçin ýagyşly günlerde goýuň.
  Many Köp ýagdaýlar üçin amatly】 - 6/8 adama, merkezde beýikligi 2,5M, her tarapynda 2M bolup biler.Açyk ýygnanyşyklar we çäreler üçin ýeterlik ýer bar.Işewürlik ýa-da güýmenje ýygnanyşyklary, toýlar, howly wakalary, teras dynç alyşy, kemping, piknik we oturylyşyklar, sport çäreleri, senetçilik stollary, gaçmak bazarlary we ş.m.
  Age Paket Inc - 1 açylýan çadyr, 9 çadyr üýşmesi, 2/5 kirpik ýüp, 1 sumka we görkezme öz içine alýar.

  Jikme-jiklik

  Balyk tutmak maglumatlary2
  Balyk tutmak7
  Balyk tutmak3

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler