Hytaý Arzan bahasy Göçme gizlinlik pena hajathana duşy çalyşýan otag çadyry

Gysga düşündiriş:

Gyssagly gizlinlik çadyry, kempingdäki hammam we küýzegär ulanmak, açyk duş, eşik çalşmak, ýumşak ýagyş pena hökmünde ulanmak we başgalar üçin gyssagly şahsy ýer hödürleýär.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Hytaý üçin iň arzan bahaly göçme gizlinlik gaçybatalgasy hajathana duşy çalyşýan otag çadyry üçin iň höwesli hyzmatlardan peýdalanyp, abraýly alyjylarymyza özümizi bagyşlarys, zerur bolsa web sahypamyz ýa-da öýjükli telefon arkaly maslahatlaşmak arkaly biziň bilen habarlaşmaga kömek ediň! size hyzmat etmek üçin.
  Iň höwesli pikirlenýän hyzmatlary ulanyp, abraýly alyjylarymyza bermäge bagyşlarysHytaý çadyrlary we Toliet çadyr bahasy, Olar çydamly modeller we bütin dünýäde netijeli wagyz edýärler.Çalt wagtda esasy funksiýalary ýitiren hiç bir şertde, size ýokary hilli bolmaly.“Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa.kompaniýa halkara söwdasyny giňeltmek, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak we eksport gerimini ýokarlandyrmak üçin ägirt uly tagalla edýär.Janly geljege eýe boljakdygymyza we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanjakdygymyza ynanýarys.

  Spesifikasiýa

  Haryt ady awtoulag üçin duş çadyry
  Gaplamak ölçegi 120 * 20 * 15 sm
  Jemi agram 13kg
  Beden mata 600D poliester ýyrtyk duralgasy, galyplara çydamly, UV goragy, suw geçirmeýän PU örtügi / 280g Polikotton
  Gapak 600G PVC tozan örtügi
  Reňk Haki, goýy çal, açyk çal, ýaşyl.we ş.m.
  Hil kepilligi 12 aý
  Ulanylýan modeller Ulanylýan üçek raf ulgamy bolan islendik awtoulag.


  H3add0effdff149b1b22f4f5f5b7dc424T
  H41ad9cdf52a645aa9b68a73468759061N
  duş çadyry-2

  Jikme-jiklik

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek ýokarky çadyr OEM,Awstraliýaly Swag çadyry,awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzelikden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  - info@arcadia.net.cn

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794

  Hytaý üçin iň arzan bahaly göçme gizlinlik gaçybatalgasy hajathana duşy çalyşýan otag çadyry üçin iň höwesli hyzmatlardan peýdalanyp, abraýly alyjylarymyza özümizi bagyşlarys, zerur bolsa web sahypamyz ýa-da öýjükli telefon arkaly maslahatlaşmak arkaly biziň bilen habarlaşmaga kömek ediň! size hyzmat etmek üçin.
  Hytaý arzan bahaHytaý çadyrlary we Toliet çadyr bahasy, Olar çydamly modeller we bütin dünýäde netijeli wagyz edýärler.Çalt wagtda esasy funksiýalary ýitiren hiç bir şertde, size ýokary hilli bolmaly.“Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa.kompaniýa halkara söwdasyny giňeltmek, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak we eksport gerimini ýokarlandyrmak üçin ägirt uly tagalla edýär.Janly geljege eýe boljakdygymyza we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanjakdygymyza ynanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler