Awtomatiki bukulýan gizlinlik dessine göçme bukulýan duş çadyryny açyň

Gysga düşündiriş:

GURNAMAK-Iň amatlylyk üçin döredilen dessine açylýan çadyrlarymyz bada-bat gurlup bilner we goşulan sumkanyň içine bukulmak hem aňsat.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Haryt ady awtoulag üçin duş çadyry
  Gaplamak ölçegi 120 * 20 * 15 sm
  Jemi agram 13kg
  Beden mata 600D poliester ýyrtyk duralgasy, galyplara çydamly, UV goragy, suw geçirmeýän PU örtügi / 280g Polikotton
  Gapak 600G PVC tozan örtügi
  Reňk Haki, goýy çal, açyk çal, ýaşyl.we ş.m.
  Hil kepilligi 12 aý
  Ulanylýan modeller Ulanylýan üçek raf ulgamy bolan islendik awtoulag.

  GARŞY GÖRNÜŞLER

  Bukja birini öz içine alýar

  (1) çadyrdan çykmak +

  bir (1) sumka +

  dört (4) demir monta. +

  telefon açarlaryny ýa-da gapjyk + saklamak üçin goşmaça sumka

  eşikleriňizi we polotensalaryňyzy guratmak üçin toplumlaýyn eşik.

  duş çadyry7
  H35196f82e05f49fe9bd3eac03cf6d29bP

  Haryt maglumatlary görkezilýär

  Önümiň reňki, ululygy, LOGO aýratynlaşdyrylyp bilner

  ABŞ hakda

  “Arcadia” lageri we açyk önümler Co.., Ltd. bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan, örtükli önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen açyk önüm öndürijilerinden biridir.tirkeg çadyrlary ,üçek çadyrlary ,düşelge çadyrlary, duş çadyrlary , sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem owadan görnüşi bilen dünýäde meşhurdyr. Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat toparymyz, ajaýyp dizaýnerlerimiz, tejribeli inersenerlerimiz we örän ökde işçilerimiz bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Duş çadyry

  Goşmaça gizlinlik.Landerüsti syýahat we ýerüsti ulag ulgamlary çarwa çalt ýerleşdirmek üçin amatlyEplenýän duş çadyryüýtgedilende ýa-da suwa düşeniňizde gizlinlik bilen üpjün eder.Duş otagy ýeňil agramly, amatly we gurmak aňsat.Berilýän L ýaýlary we poslamaýan polat enjamlaryny oturtmak ýaly adaty ýyldyrym ýaly awtoulaglaryňyzyň üçek tekerine aňsatlyk bilen dykylýar.

  Hil materiallary.Landerüsti ulag ulgamlary Göçme awtoulag gapdal duşy ýokary öndürijilikli 420D Oksford Rip Stop matasyndan öndürilip, alýuminiý bukulýan gollary bar.Öňki perde diwarynda göçme awtoulag gapdaly duşuna girip-çykmagy aňsatlaşdyrýan agyr ýükli iki taraplaýyn zip bar.Gaty 1000D suw geçirmeýän PVC integral ammar sumkasy bar.

  Arza.Universalhliumumy enjamlar bilen bu ýerüsti ulag ulgamlary göçme çalt ýerleşdirilen awtoulag gapdaly duş, üçek tekjesi bilen enjamlaşdyrylan islendik ulaga girer.Çalt we aňsat gurnama, açyň, epiň we aşak basyň.

  duş-1

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler