Zawod gönüden-göni çydamly suw geçirmeýän yza çekilip bilinýän awtoulag gapdaly

Gysga düşündiriş:

“Arkadia” bu çadyr çadyryny kempir we beýleki açyk güýmenje üçin ulanýar.Günüň we ýagyşyň öňüni almak esasy wezipe.Gurnamak we ýapmak aňsat bolany üçin, bu görnüşli çadyr çukury açyk höwesjeňler üçin iň gowy saýlawdyr.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:50 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Awning: 300D Oksford suw geçirmeýän, oda çydamly, çüýremez
  Ölçegi: 250 sm
  Polýuslar: Alýumin teleskopik polýuslary
  Material: 300D Oksford suw geçirmeýän, oda çydamly, çüýremez.Penjirelerde we gapylarda çybyn subutnamasy
  Gapagy: 600G PVC tozan örtügi
  Mata goşundysy hökmany däl.

  Jikme-jiklik

  HTB1GzSwbborBKNjSZFjq6A_SpXaC
  HTB1bfsbLVXXXXbTaXXXq6xXFXXX9

  Awtoulag gapdaly çadyry

  “Arcadia” lageri we açyk önümler Co.., Ltd. bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan, örtükli önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen açyk önüm öndürijilerinden biridir.tirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary,düşelge çadyrlary,duş çadyrlary, sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem owadan görnüşi bilen dünýäde meşhurdyr. Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat toparymyz, ajaýyp dizaýnerlerimiz, tejribeli inersenerlerimiz we örän ökde işçilerimiz bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  SkFXaH_ 副本 36xFxVXaD_ 副本 2

  ÇadyrAýratynlyklary we peýdalary:

  1: çeýe gurnama - ýaýlar goşulýar, iň elýeterli üçek polkalaryna we relslere oturdylyp bilner
  2: 5 inedördül metr ýagyş we gün bilen goralýan ýer
  3: super çalt gurnama - otagyňyzy gurmak üçin bary-ýogy bir-iki minut gerek
  4: daş-töwereginde alýumin çarçuwasy - iň ýokary durnuklylyk we ýele garşylyk üçin
  5: Zip bilen agyr PVC syýahat örtügi, ýyldyrymy ýagyşdan we kirden goraýar (ulag süreniňizde howa garşylygyny iň az derejede saklaýar)
  6: alýumin zynjyrly polýuslar umumy agramy we gurnama wagtyny azaldýar, iň ýokary durnuklylygy üpjün edýär
  7: berkidilen burçlar önümiň ömrüni ep-esli uzaldýar
  9: beýikligi 2,1 metre çenli uzalyp gidýär, şonuň üçin köp adam balykçylaryň günüň tutulmagyny doldurýan balykçylaryň ajaýyp önüminiň aşagynda rahat durup biler.

  Salgylanmak üçin amaly usullar:
  Awning“Inno Racks” üçek tekerini awtoulagda labyr nokady hökmünde ulanýar we daşaýjy / çatrykda ýerleşýär.
  Kölegeli mata, ýagtylygyň ýagmagyny ýatyrmak üçin suwa çydamly örtük bar.
  Gapdal kölegeler esasy ýokarky kölege berkidiji we aýlawly berkitmeler bilen berkidilýär we bu kölegeler günüň gapdallaryndan ýapylmagyna mümkinçilik berýär.
  Uzynlygy sazlap boljak polýuslar, ýüpler we çeňňekler bu kölegäni iň zerur ýeriňizde saklamak üçin sazlamaga we sazlamaga kömek edýär.
  Paketde ýyldyrym, polýus, çeňňek, arkan, düwmejik, gysga bolt we uzyn bolt bar.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Trailer çadyrlaryny, üçek çadyrlaryny, otaglary, jaň çadyrlaryny, kanwas çadyrlaryny, kempir çadyrlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen 2009-njy ýylda döredildi.çadyrwe ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler