Zawod söwda nokatlary

Gysga düşündiriş:

Klassiki, giň piramida çadyr dizaýny, çygly howa kepilliklerini üpjün etmek üçin bazanyň töwereginde dykyz möhürlenip bilinýän agyr integral topragy täzeledi.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Duşuşykly we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen, häzirki wagtda zawod nokatlary oýun jaýynyň ýeňil agramly göçme görnüşli uly sarp edijiler üçin ygtybarly üpjün ediji hökmünde ykrar edildi, kärhanamyz “bitewilik” ýörelgesinden işleýär. esasly, hyzmatdaşlyk döredildi, adamlar gönükdirilen, ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlyk ”.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen ýakymly romantika edip bileris diýip umyt edýäris.
  Duşuşykly we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen, indi dünýädäki alyjylaryň köpüsi üçin ygtybarly üpjün ediji hökmünde ykrar edildiHytaý pagta kanwas çagalar çadyry we çagalar gala çadyrynyň bahasyny oýnaýarlar, Biz elmydama “Hil birinji, tehnologiýa esas, dogruçyllyk we innowasiýa” dolandyryş ýörelgesinde durýarys. Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli has ýokary derejä çykaryp bileris.

  Spesifikasiýa

  Mata

  UV bilen örtülen 210D Oksford

  meýdany

  10-20 inedördül metr

  Çadyr stili

  Göni aralyk görnüşi

  Möwsüm

  Dört möwsüm çadyr

  Suw geçirmeýän aşaky görkeziji

  3000 Mm-den gowrak

  Çadyryň suw geçirmeýän görkezijisi

  3000 Mm-den gowrak

  Polýuslar

  Galvanizli polat, Dia 16mm

  Haryt ady

  Açyk kempir piramida Tipi çadyry

  Stil

  Göçme açyk çadyr

  MOQ

  100 sany

  Logotip

  Custöriteleşdirilen logony kabul ediň

  Gaplamak

  Bir tutawajy sumkada 1 bölek, soňra eksport kartonynda

  Agram

  7 kg

  Ölçegi

  220 * 220 * 185 sm

  çadyr1
  çadyr01
  çadyr2
  微 信 图片 _202210271607519

  Jikme-jiklik

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek ýokarky çadyr OEM,Awstraliýaly Swag çadyry,awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz “bitewilik, hil, tutanýerlilik”.Taslama ýörelgesimiz “adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik”.Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzelikden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  - info@arcadia.net.cn

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794

  Duşuşykly we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen, häzirki wagtda zawod nokatlary oýun jaýynyň ýeňil agramly göçme görnüşli uly sarp edijiler üçin ygtybarly üpjün ediji hökmünde ykrar edildi, kärhanamyz “bitewilik” ýörelgesinden işleýär. esasly, hyzmatdaşlyk döredildi, adamlar gönükdirilen, ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlyk ”.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen ýakymly romantika edip bileris diýip umyt edýäris.
  Zawod söwda nokatlaryHytaý pagta kanwas çagalar çadyry we çagalar gala çadyrynyň bahasyny oýnaýarlar, Biz elmydama “Hil birinji, tehnologiýa esas, dogruçyllyk we innowasiýa” dolandyryş ýörelgesinde durýarys. Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli has ýokary derejä çykaryp bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler