Açyk kemping Altyburçly örtükli Rainagyşdan goraýan gün şöhlesi kölegeli çadyr

Gysga düşündiriş:

Bu tarp, çadyryňyzyň öňündäki goşmaça ýaşaýyş meýdany ýa-da zatlaryňyzy ýagyşdan we şemaldan goramak üçin goşmaça gaçybatalga hökmünde birnäçe konfigurasiýada ulanylyp bilner.Diňe ýere çümdürmek bilen çäklenmän, elýeterli agaçlary hem ulanyp bilersiňiz.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:50 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa
  element bahasy
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Hebei
  Marka ady Arkadýa açyk meýdanda
  Model belgisi C-01
  Çadyryň suw geçirmeýän görkezijisi 2000-3000 Mm
  Garaşma kategoriýasy Polat çybyk
  Suw geçirmeýän aşaky görkeziji 2000-3000 Mm
  is_customized Hawa
  Kategoriýa 5-8 adam üçin çadyr
  Ölçegi 520 * 420CM
  Mata materialy 210G polikotton, suw geçirmeýän 600MM
  Pegler 14 * 300mm
  Polýuslar polat polýuslar, gara reňk
  Haryt ady Çadyr çadyry
  Ulanylyşy Açyk kempir gezelenç
  Reňk Custörite reňk
  Logotip Logörite logotip
  Aýratynlyk Agyr iş
  Gurluşyk görnüşi Çalt awtomatiki açylyş

  Önümiň beýany

  Çadyr çadyry
  Çadyr çadyry
  Çadyr çadyr2
  Çadyr çadyr3
  Çadyr çadyr5
  Aýratynlyklary
  Ulanylyş aňsatlygy Bu tarp, çadyryňyzyň öňündäki goşmaça ýaşaýyş meýdany ýa-da zatlaryňyzy ýagyşdan we ýelden goramak üçin goşmaça gaçybatalga hökmünde birnäçe konfigurasiýada ulanylyp bilner.Diňe ýere çümdürmek bilen çäklenmän, elýeterli agaçlary hem ulanyp bilersiňiz.Çeýeligi Bu tarp kiçi ýa-da uly çadyrlar bilen bolsun, dürli usullar bilen düzülip bilner.Tarpyň ölçegleri üpjün edilen “gulak” ulgamyny ulanyp üýtgäp biler.Heatylylygy peseldýär Aýratyn we patentlenen täze tehnologiýa: göni gün şöhlesine sezewar bolanda tarpyň aşagyndaky duýulýan temperaturany ep-esli peseldýär.Günüň goragy Kümüşden örtülen mata SPF 50+.Üns beriň: UV şöhleleriniň köp bölegi gapdallardan geçip biler.Deriňizi gün şöhlesinden goraň.Tarpyň gidroizolýasiýasy Suw geçirmeýän poliuretan bilen örtülen poliester matasy (2000 mm) - heatylylyk bilen örtülen zolakly suw geçirmeýän merkezi tikişler.Windeliň garşylygy grounder çeňňekleri gowy öwrüm garşylygy üçin 14 mm galvanizli polatdan ýasalýar.Önümiň ululygy sebäpli, şemaly hakykatdanam tutup biler, şonuň üçin matany şemally tarapa düşürip, birikdiriş nokatlarynyň sanyny köpeldip bilersiňiz.
  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän 2 sany satyjy işgär bilen professional satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik wagtynda hil gözegçiligi. Sargyt gutaransoň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler