Çagalar bilen epiki maşgala ýol syýahatyny meýilleşdirmekde 4 sany ýönekeý maslahat

Indi ene-ataňyz bolansoň, ýol saparlary diňe ýerleri öwrenmek ýa-da görmek ýa-da çelek sanawyňyzy barlamak bilen çäklenmeýär.
Çagalaryňyz bilen ýatlamalar gurmak we olara has habarly bolmak üçin.
Ene-atalaryň köpüsi çagalary bilen ýolda gezelenç etmekden gorkýarlar, sebäbi gykylyk we aglamak bolup biler.
Biz seni aldyk.Ine, meýilleşdirmek üçin dört sany ýönekeý maslahatepiki maşgala ýolyÇagalar we ulular lezzet alyp bilerler.

H2cf1e969f68a4794bea9262eac0ee817H
1. Aol we barmaly ýer barada karar beriň.
Çagalar näme görmek isleýärler?Hemmäňiz haýsy çäreleri islärdiňiz?Aýlawly ýollardan sürmek isleýärsiňizmi?
Muňa derek awtoulag ýollarynda sürüp, has gysga aralyklary saýlap bilersiňizmi?Şeýle syýahat üçin haýsy ştat ýa-da şäher has amatly?
Bu soraglar nirä gitmelidigiňizi kesgitlemäge kömek eder.Soň bolsahammam arakesmelerini we meýilleşdirilen çäreleri ediňsaýlan ugruňyza esaslanýar.
Barmaly ýeriňizde nämä garaşmalydygyny biliň.Awtoulag dyknyşygy ýa-da güýçli ýagyş ýaly ýolda bolup biljek nägileliklerden gaça duruň.
Meýilleşdireniňizde maşgaladakylaryň hemmesini goşuň.Şeýlelik bilen, hemmesiniň goşandy bar, ýakymsyz garaşylmalar bolmaz.
2. Esasy zatlary gaplaň.
Maşgala bilen ýolda näme getirmeli?Ilkinji kömek çagaňyzy, zarýad berijileri, hajathana we dermanlary gaplaň.Geljekdäki zatlara taýýarlyk görmek üçin ýol saparyňyz üçin zerur zatlaryň doly sanawyny gözden geçiriň.
Çagalaryňyzda rahatlyk zatlary bar bolsa gerek.Olary taşlap, gahar-gazap bilen meşgullanmak hökman däl.Uly zatlary gaplamaküçek tekjesi berýärköne teddi ýa-da halaýan boş ýerleri üçin ýeterlik ýer bar.

H0c33af4989924369a26b5783f03a812ek.jpg_960x960.webp
3. Forol üçin iýmit
Bu hili iýmit getirmekden gaça duruň:
Greagly iýmit.Maşynyňyzyň hemme ýerinde ýag islemeýärsiňiz.
Kislotaly iýmit.Pomidor we sitrus miweleri, ýygy-ýygydan hammamda dynç almaga mümkinçilik berýän öt haltasydyr.
Duzly iýmitler.Duzly çiplerden we hozlardan gaça duruň.Duz sizi çişirip, gazly we oňaýsyz duýup biler.
Kandidatlar.Şeker energiýa ýaryp biler, ýöne soňundan şeker heläkçiligini başdan geçirersiňiz.
Hemmeler üçin ýeterlik iýmit getiriň.Banan, nohut ýagy sandwiçleri, bişirilen krakerler, bişirilen ýa-da howada gowrulan süýji kartoşka we öýde ýasalan makaron salatlary maşgala ýollary üçin ajaýyp.
Suw getirmegi we gazlandyrylan içgilerden gaça durmagy ýatdan çykarmaň.
4. Çagalary gyzyklandyryň.
Uzyn sürüjilerde çagalar garynja we içgysgynç bolup bilerler.Içgysgynçlyk ýüze çykanda, gahar-gazap yzda galmaýandygyny bilýärsiňiz.
Olary maşgala ýol syýahat oýunlary bilen meşgul ediň:
Aýdymçyny çaklaň.Aýdym sanawyňyzda tötänleýin saz çalyň we her kimiň aýdymçyny çaklamagyny isläň.
On sorag.On hawa-ýa-da ýok sorag bermek bilen, her kimiň çaklamaly zady hakda pikir ediň.Saýlawlary kategoriýalar bilen daraldyň.Mysal üçin, ýazyň: iýmit, syrly zat: krepkalar.Soraglar bolup biler, "Ertirlik üçin iýýärsiňizmi?"“Süýji ýa-da duzlymy?”
Söz kategoriýalary.Ilkinji oýunçy elipbiýde we kategoriýada bir harp saýlaýar.Soň bolsa, her kim öz gezeginde oýunçynyň islegine görä bir zat atlandyrýar - mysal üçin, Kategoriýa: film, Hat: B. Kim pikirden gaçsa, iň soňkusy ýeňiji bolýar.
Belki sen?Çagalar gülkünç we hatda geň soraglar hakda pikir ederler.We öz saýlanlary hakda oýlanmak üçin wagt sarp etmeli bolarlar.Birek-biregi tanamak we "Biz entek barmy?" Diýip soramazlyk üçin gyzykly usul.
Iň gowy we erbet.Bir kategoriýany saýlaň we her kimiň pikirini paýlaşmagyny isläň.Mysal üçin, gören iň gowy we iň erbet filmleriňiz.Bu oýun, biri-birine degişli zatlary açmagyň ýene bir ajaýyp usulydyr.
Çagalaryňyzy öýden çykarmagyňyzyň bir sebäbi, olar bilen ýokary hilli wagt geçirmek we olary ekranlaryndan uzaklaşdyrmakdyr.Maşynda otyrkaňyz, enjamlar bilen oýnamakdan saklanyň, sebäbi bu olaryň gözlerine zyýan berip biler, başyny aýlap biler we gözel ýerleri ýitirer.
Maşgala ýol saparyny interaktiw etmek üçin döredijilikli boluň.
Jemleýji sözler
Iň oňat maşgala ýol saparlary gowy meýilleşdirilýär we tutuş maşgalanyň zerurlyklaryny göz öňünde tutýar.Baglanyşmagyň we ýokary hilli wagt geçirmegiň ajaýyp usuly.Epiki ýolda maşgalaňyz bilen ajaýyp ýatlamalary döretmek üçin bu ýönekeý maslahatlara eýeriň.

Hee384496577c4d50b2c07172b9239d85d


Iş wagty: Noýabr-09-2022