Offolda ýa-da ýerüsti syýahat üçin amatly gollanma

“Overlanding” gödek syýahat bolmaly diýýär kim?Bu maslahatlar bilen açyk wagtyňdaky her pursatdan lezzet alyň:

H50aefc986d1f49759441c4f212a4d7bec
1. Amatly gezelenç ediň.
Awtoulagyňyz, daşardan syýahata çykanyňyzda ulag, ammar we ýaşaýyş meýdanydyr!Başdan geçirip boljak iň uly oňaýsyzlyklaryň biri, eşikleriňize, çadyryňyza, iýmitiňize we açyk esbaplaryňyza ýüklenen awtoulagyň içinde gysylmakdyr.Mümkin bolsaňyz, sahy ölçegli ulag bilen ýerüsti ýerlere gidiň we syýahatyňyzdan ozal sazlaň.
Awtoulagyňyzdaky boşlugy üçek tekerleri bilen ulaldyň.Dam örtükleriüçege berkidilen we awtoulagyňyzyň ýokarsyna uzalyp gidýän barlardyr. Diňe ulaglar, üçek tekerleri ýasamakda we dizaýnda dürli-dürli bolýar.
2. Nawigasiýa enjamyňyzy ýokaryk galdyryň.
Wayoluňyzy tapmak ýoldan daşary syýahatyň möhüm bölegidir.Öýjükli signaly çäkli ýa-da ýok ýerlerde bolanyňyz üçin smartfonyňyz ony kesmez.Kartaňyzy barlamak ýa-da ýolda bolmagyňyzy uzaltmak üçin her birnäçe minutda durmak islemeýän bolsaňyz, ygtybarly nawigasiýa ulgamy gerek.

H135ad9bf498e43b685ff6f1cfcb5f8b6Z
3. Oňaýly uky düzüň.

Uzak, ähtimal gümürtik gezelençden soň rahat we rahat uklamaga mynasypsyňyz!Tebigat bilen gurşalan ýaly uklamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýokary hilli çadyrlara maýa goýuň.TheArkadýa ýumşak üçek ýokarky çadyrgalyň, şa ölçegli düşek bilen gelýär we 3 ululara laýyk bolup biler.
Giň ölçeglerinden başga-daArkadýa Suw geçirmeýän açyk ýumşak üçek ýokarky çadyrşeýle hem giň asman penjiresini görkezýär, şonuň üçin uklap ýatyrka ýyldyzlary görüp bilersiňiz!Asman we gapdal penjireler islän wagtyňyz ýapylyp bilner.

H2cf1e969f68a4794bea9262eac0ee817H

4. Ygtybarly otag ýa-da hajathana alyň.
Täze doglan çagalar üçin iň esasy aladalaryň biri şulardan ybarat: overerüsti ýer alanyňda, hajathana nädip barmaly?Ora-da eşikleriňizi nirede çalyşýarsyňyz?
Bir toparda gezelenç edýän bolsaňyz, käbir gizlinlik almak kyn bolup biler.Mundan başga-da, gije hajathana gitmek üçin amatly ýoluň bolmagy, hiç ýerde däl bolsaňyz gaty peýdaly bolar!Bagtymyza, aGöçme otag we hajathana.

çadyr9
Belli bir rahatlykdan ýüz öwürmeli däl wagtyňyz açyk howada hasam lezzet alyň.Comfortableolda amatly we lezzetli syýahat üçin bu gollanmany ýerine ýetiriň!


Iş wagty: Noýabr-16-2022