Itiňiz bilen açyk kempir syýahaty üçin gollanma

açyk kempir syýahatyher kimiň ömründe başdan geçirmeli gyzykly ekspedisiýa.Has ýatdan çykmajak zat, başdan geçiren dostuňyz bilen başdan geçirmeleri paýlaşmakdyr!

IMG_1504_480x480.webp
1. Itiňize baha beriň.
Itiňizi hemme kişiden gowy bilýärsiňiz.Gysganç dostuňyz awtoulagda gezelenç etmekden we açyk gezelençlerden lezzet aljak çukuryň görnüşimi ýa-da stresmi?Täze gurşawda bolanda sazlamak üçin wagt gerekmi?Uzyn awtoulagda gezelenç etmek we syýahatyňyzy ýatdan çykmajak etmek üçin itiňizde şahsyýet bolmaly.Iň gowy dostuňyzyň nätanyş gurşawda tolgunmagyny we stres duýmagyny islemersiňiz!
2. Barjak ýeriňiziň haýwanlara dostlugyna göz ýetiriň.
Käbir ýerler ýa-da kempirler öý haýwanlary üçin amatly däl.Gözlegleriňizi geçiriň we gysga ýoldaş dostuňyzy saýlan ýeriňizde garşy aljakdygyna göz ýetiriň!
3. Gitmezden ozal wetiňize serediň.
Gitmezden azyndan 2 hepde öň mal lukmanyňyza baryp görüň.Olaryň maslahatyny almak üçin nirä barýandygyňyzy we syýahatyňyzyň näçe wagtdygyny mal lukmanyňyza habar beriň.Syýahatyňyza taýýarlyk görmek üçin itiňiziň belli bir ok bolmalydygyny soraň.Itiňize ok gerek bolsa, syýahatdan öň sagalmak üçin elmydama wagt bermek iň gowusydyr.

H135ad9bf498e43b685ff6f1cfcb5f8b6Z
4. Itiňiziň ýakasyny we belligini barlaň.
Itiňiziň ýakasynyň we belliginiň gowydygyna göz ýetiriň.Itiňiz bir zada ýapyşsa, ýakany açyp döwüp bilersiňiz, arakesme ýakasyny ulanmak iň gowusydyr.Itiňiziň belligindäki maglumatlar doly we düşnükli bolmaly.Beýlekisi zaýalanan ýa-da ýitirilen ýagdaýynda goşmaça ýakany getiriň!
5. Buýruklary gözden geçiriň.
Itiňiz açyk howada hemişe tolgunma ýagdaýynda bolup biler.Gurjak, dabany, bir zady taşlamak ýa-da dymmak üçin esasy buýruklaryňyzy ýerine ýetirip, gurjagyňyza rahat we howpsuz bolmaga kömek ediň.Bu, nätanyş gurşawda bolanyňyzda ýagdaýy gözegçilikde saklamaga kömek etmelidir.
6. Gapyňyz üçin gaplaň.
Syýahatyňyzyň dowamlylygyny göz öňünde tutup, itiňiziň ähli zerurlyklaryny gaplaň.Gapyňyzda ýeterlik iýmit, nahar we arassa suw bolmaly.Gaplamagy ýatdan çykarmaly däl zatlaryň arasynda ýara spreý ýa-da haltaňyza ýuwmak, içýän islendik derman, ýyly saklamak üçin uky sumkasy ýa-da ýorgan we iň gowy görýän oýunjaklary bar.Gaplaýan zatlaryňyzyň mukdary sebäpli, gurnamagy göz öňünde tutuňüçek çadyryitiňizde ýaşamak, awtoulagda boş ýer tygşytlamak we kempir syýahatynda dynç almaga mümkinçilik bermek üçin enjam bilen üpjün edilip bilner.

Bu gaty gowy giriş derejesiaçyk çygly suw geçirmeýän kanwas awtoulag ýokarky çadyry.Adaty syýahat toplumlarynyň, ýagyş çybyklarynyň, düşekleriň we merdiwanlaryň ýokarsynda içerki yşyk çyralary, aýakgap torbalary we ýel geçirmeýän ýüpler ýaly beýleki esbaplar bar.

H0dffd3da1385489fab7ff1098b850e57h


Iş wagty: Noýabr-14-2022