Tomuň üstünde düşelge gurmak we dürli kempirleri başdan geçirmek

Howanyň gyzmagy bilen köp adam çadyrlar bilen düşelgelere çykmagy we açyk mangal, barbekýu skewerleri we panjara deňiz önümleriniň açyk durmuşyndan lezzet almagy saýlar.Umuman aýdanyňda, çadyrlar adatça ýerdepiramida çadyryiň meşhur dostlar toparyndan.Theöne birinji minarada çadyryňyz bar bolsa, ýerdäki çadyryň gaty kynçylyklydygyny, güýçli eli ýok dostlaryň we çyzgylara seretmek ukybynyň bir sagada çekjekdigini görersiňiz.Edil şonuň ýaly, çadyrlar ýygnalanda has kyn bolar.Mundan başga-da, adamlar adatça gijäni geçirýärler we bu ýerdäki howpsuzlygy öz içine alýar.Mysal üçin, düşnüksiz ýagyş we daglarda ownuk haýwanlar köpelýär.Bu gün aýratyn kemping RV-ni nädip gurmalydygyny siziň bilen paýlaşaryn.

H9e3d54f169794504a320e61f8cf09b804
Çadyr awtoulagda ýerleşdirilip, göni atmosferada uklap bilýär.Tutuş awtoulagyň içki giňişligi we üçek meýdany gaty ulaldy we aňsatlyk bilen gurnap bilersiňizaçyk awtoulag üçek çadyryadamlar dynç almak üçin.Gurmak nukdaýnazaryndan, üçek goş goşlary çadyry has berkitip biler.
Theüçek çadyrytekiz ýerdäki çadyrdan has gowy gurlupdyr.Örän awtomatlaşdyrylanlygy sebäpli, bir gezek basmak bilen açyp bolýar we esasanam 5-10 minutda edip bolýar.Topokarky pozisiýa beýikdir, bu suw ýygnanmagyna we ownuk haýwanlara baryp görmekden gaça durup biler.Elbetde, üçekdäki çadyr ýol polisiýasy tarapyndan barlanmakdan gorkmaly däl.Bu kanuny kategoriýanyň içinde adaty goşlar ýüklenýär.

131-003tent8


Iş wagty: 27-2022-nji dekabry