Taryhda iň çalt üçek çadyryny guruň

Maşgalaňyz bilen köplenç kempire barsaňyz, a satyn alyp bilersiňiz öýdüp bilersiňizawtoulag düşelgesiawtoulagyňyz üçinBu ýerde, aawtoulag üçegiislendik ulag üçin amatly.Daş görnüşi elektrik lampalary we penisillini oýlap tapmakdan has az bolsa-da, dünýäni sarsdyrýar, awtonom sürüjileriň syýahatçylarynyň düşelgesindäki hakyky meseläni netijeli çözýär.
Ilki bilen şuaçyk üçek çadyryportfel ýaly RV awtoulagynyň ýokarsyndaky epler, ýöne üçege oturdylan aýna süýümden ýasalan gaty gaty üçek çadyry hem jadyly ýagdaýda beýik stil lagerine öwrüler.Iň uly wezipe, amatlylygydyr.Pleönekeý açar, diňe 30 sekunt goldanar.

H0c39b848a1794fbcb898154dbe9fb2f4k

Aýna süýümi güýçli ýele ýa-da doňa garşy durup biler.Çadyryň materialy, ýokary derejeli ýyrtyk neýlon bolup, erbet howanyň täsirine hem garşy durup biler.Dizaýnda üçburç turba bolan örän möhüm bölek bar.Bu şekil berk içki gurluşy üpjün edýär we ýokarky gabyk üçin täsirli goldaw berip biler.
Çadyryň üstünde uly penjire hem bar, kiçijik “höwürtgede” galyp, uzaklara seredip, gözellikden lezzet alyp bilersiňiz.Howa çalşygy deşikleri, tor we goşa tizlikli janköýerler hasaby gowy şemallaşdyrýar we adamlary rahat dem alýar.Adamlaryň çadyrdan çykmagyny we çykmagyny aňsatlaşdyrmak üçin ýokarky basgançaklar bilen ýörite enjamlaşdyrylan.Içinde 58-84 dýuým beýiklik sizi göni oturmaga mejbur eder we giň ýer iki adamy uklap biler.Açyk başdan geçirmeler jübütleri ýyldyzly asmanda, rahat ýat köpükli düşeklerde ýatyp, romantik gijäni hezil edip bilerler.

Biziň kompaniýamyzawtoulag düşelgeleri, ogurlanan çadyrlar, üçek çadyrlary, üçek çadyrlary bilen üpjün edýärçadyrlar, sumkalar we ýatylýan halta seriýalary.OEM we ODM-i goldaň, önümlerimiz gerek bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

131-002tent10


Iş wagty: 07-2022-nji dekabry