Üç tarap çadyry gowymy ýa-da el bilen, dört tarapdan deňeşdiriň

Her markanyň awtoulaglarynyň görnüşleri barha köpelýär weawtoulag üçegi çadyrybazar görnüşleri bilen täze görnüşleri hem döretdiler.Iň irki üçek çadyrlary el bilen açyldy we el bilen goýuldy.Bazaryň zerurlygy sebäpli üçek çadyry şol ýerdeElektrikli ulaglaryň düşelgesi üçin awtoulag üçek çadyrlary.Esasy zat, awtomatlaşdyryş derejesiniň has ýokary, mehanizasiýa edilendigi we ony el bilen açmagyň we goýmagyň zerurlygy ýok diýilýär.
Elektrik ulagynyň ýokarky çadyry aýal alyjylar tarapyndan makullandy.Diňe üçek çadyryny açmak üçin uzakdan dolandyryş gerek, soň bolsa goýmak üçin düwmä basyň.Zenan sarp edijiler üçin satuw nokatlaryna ileri tutmak amatly.
Şeýlelik bilen, sarp edijiler saýlaw bahasyny arzanlatar ýaly, bu gün henizem ikisiniň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirmeli.Geliň, her kimiň has köp üns berýän nokatlaryny deňeşdireliň.Has jikme-jik maglumatlar we meseleler müşderi hyzmaty bilen barlamagy maslahat berýär, sebäbi üçek çadyr maglumatlarynyň dürli markalary tapawutlanýar.Ine adaty maglumatlar.

H0c39b848a1794fbcb898154dbe9fb2f4k
Ilki bilen, elde we elektrik ulagynyň ýokarky çadyrynyň haýsy meýdany uly
Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmazdan ozal käbir meseleleri çözmeli.Ilki bilenel bilen üçek çadyrybukulýar we ýokarsy bukulyp bilinýän ýumşakdyr.Elektrik ulagynyň ýokarky çadyrlarygatybukup bolmaýar.Bu ýagdaýa düşünenimizden soň, umuman aýdýarys.El bilen edilýän çadyr elektrik çadyryndan has uludyr.Mysal üçin, el bilen çadyr üç adamy, elektrik çadyry bolsa iki adamy uklap bilýär.
Ikinjiden, el bilen we awtomatiki çadyry açmak we goýmak has aňsat
Aslynda bu mesele henizem ulanylýan zat.Erkek ulanyjylar üçin aňsatlyk bilen açylyp we ýapylyp bilner.Elektrik çadyryny aýallar ulanýan bolsa, elektrik çadyry ýokary mehanizirlenendir.Güýç bolmasa, düwme ähli meseleleri çözüp biler.
Üçünjisi, agramy
Agramy barada aýdylanda, elektrik çadyry el çadyryndan has agyr, sebäbi elektrik ulagynyň ýokarky çadyrynda motor bar we gaty kyn.El bilen çadyrda we ýumşak depede motor ýok.
Dördünjisi, ýangyç sarp edişini has ýokarlandyrýar
El bilen çadyr bolsun ýa-da elektrik çadyry bolsun, üçekde oturdylança agramy artar we agramy ýokarlansa ýangyç sarp ediler, ýöne ýangyç sarp edilişiniň ýokarlanmagy eýesiniň kabul ederlikli çäginde.Şahsy tejribe, ýangyç sarp etmek 0,5-0,8 ýokarlanýar.

H2cf1e969f68a4794bea9262eac0ee817H


Iş wagty: 23-2022-nji dekabry