Topokarky çadyr tebigatda howpsuzmy?Çadyr çadyrynyň kemçilikleri we artykmaçlyklary

Meýdan meýdanynyň üçek çadyry, howply üçek çadyrlary, kemçilikleriAwtoulag üçegi çadyry Açyk kempir üçek çadyrywe üçek çadyrynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri.Ikinjiden, üçek çadyry talanarmy?Üçek çadyryna gitmek howplymy?Aşakdaky ýokardaky meseleleriň perdesi.
1. Üçek çadyry howpsuzmy?
AslyndaOEM üçek çadyryuklaýan awtoulagyň henizem howpsuz.Tupan we ýagyş hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, ýylanlar, gurçuklar we garynjalar dişlemek hakda alada etmeli däl we haýwanlara duýdansyz hüjümlerden gaça durmaly däl.Sleepingatýan awtoulagyň çadyrynyň talanmagyndan alada edýän bolsaňyz, uklaýan awtoulaglarda ýa-da gündelik durmuşda gaçmak kyn.Hukuk dolandyryşynyň häzirki jemgyýetinde bu waka seýrekdir.

H50aefc986d1f49759441c4f212a4d7bec
2. Üçek çadyrynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri:
Üçek çadyrynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsy üçek çadyryny satyn almalydygy barada netije çykarmaly.Köne bukulýan welosipediň çadyrynda köp kemçilikler bar.Möhür berk däl we ses izolýasiýasy gowy däl.Wagtyň geçmegi bilen köp bukulýan welosipedler gaty gabykdan doly awtomatiki üçek çadyrlary we gaty gabyk ýarym awtomatiki dikuçar üçek çadyrlary bilen çalşylýar.Bu iki görnüşli üçek çadyrlary üçin üçek çadyrynda kemçilik ýok diýen ýaly.Munuň tersine, köp artykmaçlyklary bar.Üstünlikleri 1: Onuň möhürlenmegi, sesiň, ýagyşdan, ýel geçirmezligiň we çyglylygyň öňüni almak.Üstünlik 2: Myhmanhanada ýarym aý pul tygşytlaň, gowy import edilýän üçek çadyryny satyn alyp bilersiňiz.Üstünlikleri 3: Nirede ýaşamaly we ýaşamaly, ýylanlar, gurçuklar, garynjalar dişlemek hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, haýwanyň hüjümi we azar berilmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

H47fc776e58084bc4b0918856bae2c19dB
3. Üçekdäki çadyrlaryň kemçilikleri
Çadyr çadyrlarynyň saýlamagyndan başlap, ýokarky çadyryň kemçilikleri barada gürleşiň.Dürli üçek çadyr markalary hem deň däl, gödek ussatlyk, ýönekeý materiallar we gowulaşmak üçin ajaýyp otag bolar.

Biziň kompaniýamyzawtoulag düşelgeleri, ogurlanan çadyrlar, üçek çadyrlary, üçek çadyrlary bilen üpjün edýärçadyrlar, sumkalar we ýatylýan halta seriýalary.OEM we ODM-i goldaň, önümlerimiz gerek bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

HTB1_FP0X8Kw3KVjSZFOq6yrDVXaV


Iş wagty: 20-2022-nji dekabry