Bir gije açyk düşelge maslahaty

Açyk awtonom sürüjilik syýahaty indi esasy syýahatçylyk taslamasyna öwrüldi.Gowy oýnamak we bir gijäni ýabany ýerde geçirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşmak isleseňizjipiň ýokarky üçek çadyrygowy saýlamaly.
Çadyr alýumin garyndysyndan we polat çarçuwadan we agaç tagtadan ýasalýar.Topokarda we aşakda pollar we üçekler bar.Size açyk jaý gurmak üçin bary-ýogy 10 sekunt gerek.
Içki giňişlik iki ulularyň uklamagy üçin elýeterlidir.Şol bir wagtyň özünde, dürli ulaglara esaslanýan dürli çadyrlary ösdürdi.Daşarda sürmegi halaýan dostlaryňyzy sypdyrmaň.

H2cf1e969f68a4794bea9262eac0ee817H
Köp adamlar ýalňyşlyk bilen dowamlylygyna ynanýarlarüçek çadyryüçegiň üstünde.Uly çukura basyljakdygyna alada edýärler, ýöne aslynda üçegiň esasy dört nokady awtoulagyň ýokarky çarçuwasynda basylar.Ine şu ýerde.Awtoulag materialynyň iň kyn bölegi, şonuň üçin bu wagt ezmek mümkinçiligi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
Ikinjiden, çadyr meýdançasy hem gaty giňdir.Adaty maşgala syýahaty bilen iş salyşmak aňsat.Mundan başga-da, durmuş hem örän amatly.Iň esasy zat çyglylykdan, çybynlaryň we haýwanlaryň açyk hüjümlerinden hem saklanyp biler.Ulanylmasa, beýikligi bary-ýogy 30 sm.Gowy bezeg esbaplary hökmünde nepis we tekiz şekiller hem ulanylyp bilner.

H50aefc986d1f49759441c4f212a4d7bec
Jübüt oýnaýan dizaýn, ýylanyň çozmagynyň öňüni alyp biler we has uly penjiräniň ululygy hem örän amatlydyr.Bir adam aňsatlyk bilen açyp biler we operasiýa ýönekeý.
Çadyrda düşek, düşek, merdiwan bar.Häzirki wagtda derrew uklamak üçin ukyňyzy açmaly.Iň oňat ýumşak ýokarky üçek çadyr2-den 4 adama çenli ýerleşdirip biler we saýlamak üçin birnäçe dizaýn we stil bar.
Dünýäde düşelge gurmak isleýärsiňizmi ýa-da dünýäde gezelenç etmek isleýärsiňizmi,OEM üçek çadyrlarysize iň amatly üçek çadyrynyň ömri kepilligini berip biler.

H8f15a6b3a4d9411780644d972bca628dV


Iş wagty: 05-2022-nji dekabry