Açyk düşelge ownuk hileler

“Syýahat edýärkäňiz” sözleri, her kimiň aňyndaky sözler bizden has uzaklaşsa-da, dowam etseler howa pawilionynda däl.Syýahat arzuwyny amala aşyrmak üçin özümizi gurşaw hökmünde ulanmalydyrys.Hünärmen syýahatçy bolup bilmersiňiz, ýöne düýşüňizde bolsa, älemgoşary hökman öz asmanyňyzda görersiňiz.Syýahat mekany hökman döwrebap şäher däl, tebigaty wagyz edýän, ýaşlaryň owadan wagtyny ýazga geçirip bilýän, howlukmaç we köçe däl.
Akylly ýoluň bardygyny bilýärin ,.düşelge jaýynyň ýokarky çadyry.Tötänleýin syýahatçylar üçin amatly diýip pikir edýärin, ulagy yzarlaň we awtoulag barada alada edende, durmak isleýärin.

He0399ca01d9e4bc784041b8c021c5cdbt (1)
1. Enjamlary islän wagtyňyz alyň we gideniňizde gidiň
Maşyn söýýän maşyn we ykjam öý bilen maşgalany islän wagty alyp gidýär.
2. Tomuň üstündäki görnüş, başgaça garaýyş
Awtoulagdaky çäkli meýdan bilen deňeşdirilende, üçek çadyry beýikde durup biler we 360 ​​° tomaşa, 360 ° surata düşüp biler.
3. Arassa tebigy we arassa howa
Daşaýjyda we bezegde ulanylýan materiallar, deri ýaglary we dürli arassalaýjy serişdeler awtoulagdaky howanyň hapalanmagynyň esasy çeşmesidir.Gaýtadan işlemek döwründe galyndy goşundylar awtoulag ulanylanda goýberiler, sürüjileriň ýa-da sürüjileriň baş aýlanmagy, ýürek bulanmagy, uklamak we asgyrmak ýaly oňaýsyz alamatlaryna sebäp bolar.Esasanam täze awtoulaglar we ýokary derejeli awtoulaglar üçin, gowy möhürleme öndürijiligi we az howa çalşygy sebäpli zyýanly maddalary üýtgetmek aňsat däl we olar ünsi çekmeli.

131-003tent8
4. Rahat we lezzetli bolmak zerurdyr
6 santimetrlik oturgyçly pagta ýassyklary, dört esasy oýunçynyň ýönekeý we gödek uky ýagdaýyny gönüden-göni çözýän gyzgyn standartdyr.Tomuň çadyrynda ýatan çadyr ýassygy, uky wagtynda oňurganyň güýçli ýaýlaryny goramak, bedene dogry we amatly goldaw bermek üçin iki esse artyp biler.Merjen pagta pagta ýumşak we elastik, ýüpek görnüşli düşek bolsa rahatlygy we rahatlygy üpjün edip, tutuş bedeni alada edýär.
5. Howpsuz we ýük ýok
Jikme-jiklikler, skeletler we ýokarky çadyrlar we skeletler ýaly beýleki maglumatlar dürli howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Dynç alyş höwesjeňleriniň köpüsi üçin rahatlyk üpjün etmek, rahatlygy rahatlandyrmak, rahatlygy rahatlandyrmak we maşgalaňyzyň we dostlaryňyzyň howpsuzlygy üçin kepillik goşmakdyr.
6. Uly-howa şemaly dizaýny
Uly göwrümli howa çalşygy, köp penjire dizaýny.Hasaplar açylyp, ýarym açylyp we doly derejede bolup biler.Çeýe goşa oýunçy ekran dizaýny.Tor gatlagy açylanda, petiklenip bilýän çybyn saklanyp bilmeýär.

Biziň kompaniýamyzAwtoulaglar üçin üçek çadyrlary bilen üpjün edýärdüşelge çadyrlary, duş çadyrlary, sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Önümlerimize zerurlyk bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

H8f15a6b3a4d9411780644d972bca628dV


Iş wagty: Noýabr-21-2022