Çadyrlary gurmak boýunça gollanma

Üçekdäki çadyrlarbaşdan geçirýän kempir üçin niýetlenendir.Olaryň çalt gurnama wagty, islendik ýerde aňsatlyk bilen düşelge gurup biljekdigiňizi aňladýar we olaryň berk gurluşygy olary çöl üçin ajaýyp edýär.

131-002tent20
Üçek çadyryny nädip gurmaly?
Dynç almazdan ozal awtoulagyňyza üçek çadyryny oturtmaly.Dam çadyrlary dizaýn we gurnama usullary bilen tapawutlanýar, ýöne çadyrlaryň köpüsi üçin umumy amal
1. Çadyry awtoulagyňyzyň üçeginiň üstünde goýuň we ýerine süýşüriň.
2. Çadyry berkitmek üçin berlen gurnama enjamlarynda bolt.
Dam çadyrlaryny gurmak barada bellikler
1. loadük göteriji häsiýetleri gözden geçiriň
Üçek çadyry gurlanda, ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat, üçek tekeriniň ýük göteriji öndürijiligi, esasanam arka tarapda oturdylan üçekli goş goşlary, ýöne üçegi gurnamagyň ölçeg talaplaryna laýyk gelmelidir.Önümçiniň resmi dükanynda, hünärmen tehnikler tarapyndan gurnalan üçek çadyrlarynyň dürli markalary, ýük göteriji şertleri, uýgunlaşma, elektrik üpjünçiligi we beýleki tehniki meselelere has gowy seredip bilerler.
2. Muny etmek ukybyna serediň
Ikinjiden, üçek çadyryny satyn alanyňyzda, özüňiz edip bilersiňiz.Wagt tygşytlamak isleseňiz, doly awtomatiki gaty materialdan ýasalan üçek çadyryny ulanmak maslahat berilýär.Şol bir wagtyň özünde, buklandan soň tertipli görnüşli üçek çadyryny saýlamaly.Windeliň garşylygyny azaldyň.Gurmak nukdaýnazaryndan, üçek çadyrynyň merdiwanlary adatça awtoulagyň gyrasynda oturdylýar.Çep we sag taraplary islegleriňize görä gurup bolýar.Elbetde, awtoulagyň yzky bölegini hem ulanyp bolýar, magistralyň açylmagyna päsgel bermek aňsat.Dürli modellere görä meýilleşdiriň.
3. Degişli wezipelere düşüniň
Mundan başga-da, dem alýan, çekmäge garşy, çybynlara garşy, 8-nji klasa garşy ýel, ýagyş we gar çozmagy ýaly üçek çadyrynyň işine düşünmeli.Býudjet ýeterlik bolsa, has çydamly we amaly üçek çadyryna ynanýaryn.Size ýakymly syýahat berip biler.

131-003tent5
Üçek çadyryny açmak üçin näçe wagt gerek?
Käbir üçek çadyr höwesjeňleri bu takyk sorag bilen gyzyklanýar.Wagtynda üçek çadyrlarynyň köpüsi açyk we ortaça üç-dört minutda ulanmaga taýyn.
Çadyry açmak we penjireleri we saýawan sütünlerini gurmak prosesi dört-alty minut töweregi wagt alyp biler.Gaty gabykly çadyrlar, adatça has çalt bolýar, sebäbi ýagyş polýuslary ýaly goşmaça aýratynlyklary gurmagyň zerurlygy ýok.
Üçek çadyrlary we olaryň size nähili peýda getirip biljekdigi barada has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?Biz bilen habarlaşyňBu gün biz hünärmenüçek çadyry üpjün edijiwe size iň gowy hünär maslahatymyzy berer!


Iş wagty: Noýabr-18-2022