Roadol syýahatyňyz üçin gaplamaly möhüm zatlaryň doly sanawy

Nirä?Roadol sizi nirä alyp barsa, indiki ýol syýahatyňyz üçin zerur zatlary gaplamagy ýatdan çykarmaň.Zatlaryňyzy we awtoulagyňyzy howpsuz saklamak üçin üçek tekjesini guruň.
Bilýärdiňizmi?Gündelik işiňizden ýüz öwürmek tolgunma we erkinlik getirýär, bagtly gormon serotonini boşadýar.
Tripolda gezelenje çykjak bolanyňyzda özüňizi güýçlendirendigiňize geň däl.
Haýsy başdan geçirmäni isleseňiz, ýolda kynçylyklardan we oňaýsyzlyklardan gaça durmaly däl zatlar bar.

H2cf1e969f68a4794bea9262eac0ee817H
Ine, indiki ýol saparyňyzda gaplamaly möhüm zatlaryň doly sanawy, şonuň üçin islendik zada taýyn bolarsyňyz:
1. Tripol syýahaty hökman bolmaly.
Hiç haçan çalt sürjek bolsaňyzam, zerur zatlary getirmän öýden çykmaň.
Awtoulag ygtyýarnamasy we hasaba alyş
Goşmaça awtoulag açary
Üçek çadyr kempir çadyry
2. Awtoulag zerur gyssagly zatlar.
Awtoulagyňyz kynçylyk çekýän bolsa, ýol saparyňyz weýran bolar.Şonuň üçin ekspedisiýadan öň ulagyňyzy barlamagy ýatdan çykarmaň.
Doly tank alyň, batareýalaryňyzy zarýadlaň, tekerleriňizi barlaň we zerur bolsa bölekleri çalşyň we düzediň.
Awtoulagyňyzyň ähli bölekleriniň işlemegi bilen iň oňat ýagdaýdadygyny anyklamak üçin hyzmat merkeziňize baryp görüň.
Awtoulagyňyzyň içinde ýer almazdan zerur zatlary getirip bilersiňiz, ýokary hilli üçek tekjesini guruň.Awtoulagyňyz haýsy model bolsa, aüçekseniň üçin
Görüşiňizi aýdyň saklamak üçin aýna suwuklygy.Ak şerap sirkesiniň 1 bölegini küýzede üç bölek distillendirilen suw bilen garyşdyryp, öz aýna suwuklygyňyzy ýasap bilersiňiz.
3. Tripol sapary wagtynda baglanyşykda bolmak üçin möhüm zatlar.
Zarýad berijiler
Energetika banklary
Goşmaça telefon
Göçme WIFI
4. Arassaçylyk üçin möhüm zatlar.
Goşmaça eşikler
El arassalaýjy ýa-da dezinfeksiýa
Süpürgi
Süpürgiçler
Hajathana kagyzy
Zibil sumkasy
5. Tripol syýahatynda güýmenje üçin möhüm zatlar.
Kitap
Nauşnik ýa-da gürleýjiler
Sanaw sanawy
Kamera
6. Saglyk we eklenç üçin möhüm zatlar.
Ilkinji kömek enjamy
Iýmit
Içimlik suw
Bir gezek ulanylýan tabaklar, äýnekler, aşhanalar
7. Rahatlyk üçin möhüm zatlar.
Sizi ýyly saklamaly zatlar
Goşmaça aýakgap, terlik
Termos
Bug spreý
Esasy zatlaryňyzy çydamly ammarda tertipläň.Olary awtoulagyňyzyň üçeginde ygtybarly saklaň we gulplaň.
Gysgaça aýtsak, ýol başdan geçirmelerinden lezzet almagyň iň gowy usuly, oňa taýýarlyk görmekdir.Taýýarlyk, möhüm zatlary gaplamak we islendik ýagdaýa taýýarlyk diýmekdir.

H9e3d54f169794504a320e61f8cf09b804


Iş wagty: 11-2022-nji noýabr