Näme üçin üçek çadyry saýlamaly?

Köp adamlar aüçek ýa-da awtoulag çadyryInstagram-da derrew pikirleniň: “Wah!Bu ajaýyp görünýär!Maşynym üçin şolardan birini isleýärin! ”.Hawa, adatça bu täsir edýär.Şeýle-de bolsa, soňra onlaýn gözleýärler we birneme gymmatdygyny bilýärler, esasanam ýol durmuşy ýa-da kempir hakda hakykatdanam köp bilmeýänler üçin.Indi, açyk durmuşyň adaty we adaty däl zatlaryna, näme üçin awtoulag çadyryny saýlamagyň hakyky salkyn çadyry saýlaýandygyny düşündireris.

H9e3d54f169794504a320e61f8cf09b804
Ilki bilen ilki zatlar, iň uly artykmaçlyk rahatlykdyr.Eger saýlasaňyzÇadyrgurmak üçin göni manyda iki minut gerek.Merdiwan bilen awtoulagyň ýokarsyna çykyp, diňe çadyry açýarsyňyz.Edil şeýle.Çadyryň ýokarsyny ýa-da üçegini ýokaryk galdyryň we lybas gapysy ýaly açylýar.Merdiwany dogry ýagdaýda gurmak we islän zadyňyzyň içine girmek üçin ýene bir minut gerek.Bilenyzygiderli çadyrilki bilen polýuslary çadyryň içine goýmaly, olary ýere ýapmaly, muny we beýlekisini düzmeli, bu bolsa lapykeç we wagt talap edýär!
Muňa garamazdan, bu diňe bir rahatlyk däl.Dam üçegi ýa-da awtoulag çadyrlary, diňe iki minutda gurmakdan başga-da, awtoulagyňyza rahatlyk goşýar.Biz näme diýjek bolýarys?Pleönekeý, çadyr üçegiň üstünde, birnäçe goşmaça enjamlar, esbaplar ýa-da azyk önümleri üçin goşmaça ýer döredip, ony awtoulagyň içinde götermegiň zerurlygy ýok.Çukurlarda boş ýer galmaz öýdüp gorkýarsyňyzmy?Azyk önümlerini tekjelerde ýa-da içerde götermegi çynlakaý halaýarsyňyzmy?Olary üçege daňmaly we ýykylmagy mümkin nerwimi?Bu soraga jogap alarys diýip pikir edýärin.

131-003tent8
Üçünji artykmaçlygy bar!Çygly bolmaz.Siz saýlaýarsyňyzgaty üçekýa-da awtoulag çadyry we bütin gije gury.Gorag gaty gowy düşündirýär, ýöne bu ýerde nokady ýitiren bolsaňyz, plastmassa, ýeňil üçekden ýasalýar, bu bolsa ony suw geçirmeýär.Hawa, dizaýna baglylykda henizem üç ýa-da dört diwar bar, ýöne olar bazardaky çadyrlaryň köpüsi bilen birmeňzeş suw geçirmeýän materiallardan ýasalýar, oýanmazlyk üçin gapagy goşmagyň zerurlygy ýok. hemmesi çygly.Şonuň üçin üçek ýa-da awtoulag çadyrlary näme üçin has amatly.
Olaryň has gowulaşmagynyň başga bir sebäbi, ulagyňyzyň üçeginde aýlanyp ýören islendik jandardan aman bolmak, ýöne içeri girip-çykýan mör-möjeklerden we möýlerden hem howpsuz.
Munuň üstesine, hakykatdanam tekiz bir ýerde, düýbünden tekiz ýerde ýatýarsyňyz.Oturylyşykda hatda duýup bilýän beýleki kiçijik ýagdaýlar ýaly däl.

Üçek çadyryny gözleýän bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

H8f15a6b3a4d9411780644d972bca628dV


Iş wagty: Noýabr-07-2022