Kemping Awtomatiki alýumin gaty gabykly çadyr hasaby Daşky suw geçirmeýän üçek çadyry

Gysga düşündiriş:

Suw geçirmeýän Oksford mata we suw geçirmeýän örtük, bölünen nokatda ýagyş suwlarynyň syzmagyny netijeli bökdäp biler, şemaldan we ýagyşdan gorkman rahat uklamaga mümkinçilik berer.Alýumin garyndy kysmy uzyn, gurak, agramy ýeňil, güýçli we poslamaýar, içerde we daşarda iki taraplaýyn fermuar bilen adamlaşdyrylan dizaýn.
Iki gezek penjire dizaýny, şemalladyş we şemalladyş, perdeler isleg boýunça ýokary we aşak bolup biler, içerde ýeterlik ýer bar, çagalaryň oýnamagy üçin ýeterlik.Çadyr mata, ygtybarly we berk bolan gaz çeşmesi bilen berkidilýär we gysmak aňsat däl.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Ady
  Kemping awtomatikiAlýumin gaty gabyk çadyryDaşky suw geçirmeýän üçek çadyryny hasaplaň
  Model belgisi
  T131-003
  Açyk ululyk
  211 * 131 * 145CM
  Suw geçirmeýän aşaky görkeziji
  2000-3000 Mm
  Gurluşyk görnüşi
  Çalt awtomatiki açylyş
  Möwsüm
  Dört möwsüm çadyr
  Beden mata
  280G poliester pagta, suw geçirmeýän, aýlaw
  Haryt ady
  uky çadyry
  Logotip
  Özbaşdak düzülip bilner
  Mata materialy
  poliester pagta
  Merdiwan
  Alýumin teleskopiki merdiwan
  Potensial
  2-3 adama maslahat berdi
  Açar söz
  Gaty gabyk üçek çadyry
  Suw geçirmeýän
  Hawa

  Önümiň beýany

  131-003tent4
  131-003tent9
  131-003tent11
  131-003tent1

  Maglumatlary görkez

  37f1a0611b2725499e4cfc0a1aeb36a

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”dizaýn, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan açyk önümleri öndürijilerden biridirtirkeg çadyrlary, üçek çadyrlary, awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz "bitewilik, hil, tutanýerlilik".Taslama ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  The“Arkadia” açyk gaty gabykly üçek çadyryň iň esasy pursatlary

  Biri Haç çyzyklary we üçek relsleri bilen enjamlaşdyrylan ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär, kemping we ýerüsti başdan geçirmeleri has amatly we amatly ediň.

  Iki Snap Snap gaýyşlar arkaly ýapylýar, aňsat ýapylmak üçin gapdal torbalar, içki we daşarky fermuarlar bilen arassa üçek ammary

  Üç Sho Şok kömekçi ýaraglar bilen açmak aňsat, doly giňeldilenden soň ygtybarly açylýar, öňünden gurlan ýat köpükli düşek

  Dört 、 Canopy, 280g dem alýan pagtany 2000 mm suw geçirmeýän poliester we tor torlary bilen garyşdyrýar

  Bäş tent Çadyryň içki meýdany ullakan.Uzak möhletli lagerçileri kanagatlandyrýan ýassyklar, düşekler we gündelik zerur zatlar ýerleşdirip biler

  Alty gowşurmak üçin 2-3 hepde rugsat bermegiňizi haýyş edýäris
  Iki adamlyk çadyr, üç görnüşli, uly panoramaly penjireleri, giň görnüşi bolan maşgalany ýerleşdirip biler.Dört penjireden ybarat, içki gatlak çybynlara garşy tor bilen enjamlaşdyrylan, daşarky çadyr penjiresi PVX aç-açan yzygiderlilikden, çadyr ýagyşdan we gün goragyndan, açyk howada Öz-özüňi sürmek üçin ilkinji saýlaw, gurmak zerurlygy ýok yza çekmek üçin çalt disk.Içerki alýuminiý garyndy çarçuwasy, alýumin polýus diregi, alýumin lehimli merdiwan, uzynlygy dürli modeller üçin berk we çydamly.

  Awtoulag üçegi çadyry Açyk kempir üçek çadyrybarha meşhur bolýar we gowy sebäp bilen.Awtoulagyňyzyň üstünde gurlan çadyr bilen, ýerden çykmagyň artykmaçlygy bar, bu bolsa suw joşmalaryna ýa-da çadyryňyza girýänlere howp salmajakdygyňyzy aňladýar.Şeýle hem çadyryň içinde az hapa we palçyk yzarlanjakdygyny we howa çalşygyny gowulandyrmak üçin has köp howa akymynyň bardygyny aňladýar.

   

  Üçekdäki çadyrlarýer çadyrlaryna garanyňda has çydamly bolup, adatça has çalt we gurmak has aňsatdyr.Mundan başga-da, RTT-ler köplenç içerki düşegi öz içine alýar, şonuň üçin çişirmek kyn bolan oňaýsyz howa düşekleri bilen bulaşmaly däl.

  Gaty ýokarky üçek çadyrlaryýumşak gabyklardan belli bir artykmaçlygy bar.Ine, olary söýmegimiziň ýene birnäçe sebäbi:

  Başlamak üçin, has gowy izolýasiýa edilýärýumşak gabyk çadyrlarydiýmek, ýylyň dowamynda has amatly temperaturada galýarlar we matanyň az mukdary sebäpli, esasanam şemally şertlerde ýatmak has rahat bolýar.

  Köplenç gaty gabykly RTT-lerdäki düşekler ýumşak gabyk çadyrlaryna garanyňda has galyň we amatlydyr.

  Gaty gabyk çadyryny gurmak we oturtmak has aňsat we çaltdyr we amatsyz howa şertlerinde-de bir adam edip biler.

  Has berk gurluşyk sebäpli köplenç ýumşak gabyklardan has uzak dowam edýär.

  Ahyrynda, gaty gabykly çadyrlaryň köpüsi bilen, çadyryň üstünde ammar goşmak mümkinçiligi bar, bu çadyr ýerleşdirilende-de ulanylyp bilner.

  ABŞ hakda

  ÝalyHytaýyň üçek çadyr öndürijisisize aýdýar:Dam çadyrlarykempir tejribäňizi artdyryp biler.Çarçuwaly ulgamda gurlan çadyrlar we ýer çadyrlaryna, RV-lere ýa-da kempirlere alternatiwadyr.Islendik ulagy (awtoulag, ulag, krossover, wokzal wagony, pikap, awtoulag, tirkeg) aňsatlyk bilen başdan geçirýän ykjam bazasyna öwürmäge mümkinçilik berýär.Ajaýyp görnüşlerden we amatly düşekden başga-da, lagerde üçek çadyryny ulanmagyň köp peýdasy bar - ýeke bolsun ýa-da dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen. Käbirleriawtoulag çadyrlaryüpjün edýän goşundylary hem hödürleýärçadyryň aşagyndaky goşmaça gizlinlik, başdan geçirmeler gününe taýyn bolmak üçin ajaýyp.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny, üçek ýokarky çadyrlary, awtoulag üçeginiň örtüklerini we ş.m. dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önüm öndürijilerinden biridir.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem dünýäde gaty meşhur owadan görnüşi bilenem.Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we örän ökde işçiler bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler