gaty gabyk üçek ýokarky çadyr-T01

Gysga düşündiriş:

“Arcadia”, üçekdäki ýokarky çadyrlaryň hemmesi, modeline garamazdan doly üpjün edilýär-gutudan göni ulanmaga taýyn.Goşmaly zadyňyz, şahsy zatlaryňyz we dynç alyş ýerleriňiz.Gaty gabyk üçin

Üçegiň ýokarky çadyry, awtoulagyňyza köplenç oturdylyp bilner we 1 minutdan aňsat açylýar.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Haryt ady Awtoulag düşelgesi üçin awtomatiki çykýan gaty gabyk üçek ýokarky çadyr
  Haryt T01
  Ölçegi Model A: 210 * 125 * 100 sm (gurlan ululygy); 210 * 125 * 30 sm (eplenen ululyk)

  Model B: 203 * 138 * 100 sm (gurlan ululygy);210 * 138 * 30 sm (eplenen ululyk)

  Potensial 2-3 adam (2 ulular + 1 çaga), Maks, 260KGS
  Gaty gabyk Süýümli aýna materialy, gara reňk, ak reňk hökmany
  Mata reňki Bej, çal, ýaşyl
  Düşek 6 sm galyňlygy aýrylýan örtükli ýokary dykyzlykly köpükli düşek
  Merdiwan Alýumin teleskopiki merdiwan, Maks 150KG adingükleme tizligi
  Garnituralar LED yşyk, torba
  Bukja 1PCS / CartonKartonyň ululygy: 230 * 130 * 42cmGW: 75KGS
  Adingüklenýän mukdar 20pcs / 20ft, 48pcs / 40HQ
  Üstünlik Gurmak, açmak we ýapmak aňsat

  Haryt maglumatlary

  主 图 7
  ABS gaty gabykly çadyr
  gaty gabygyny bölýär
  可选 配置
  Bezeg-üçek-tor bilen - dükan-sumka
  Içki - jübüler
  Konteýner ýüklemek

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek çadyrlary, awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz "bitewilik, hil, tutanýerlilik".Taslama ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  The“Arkadia” açyk gaty gabykly üçek çadyryň iň esasy pursatlary

  Biri Haç çyzyklary we üçek relsleri bilen enjamlaşdyrylan ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär, kemping we ýerüsti başdan geçirmeleri has amatly we amatly ediň.

  Iki Snap Snap gaýyşlar arkaly ýapylýar, aňsat ýapylmak üçin gapdal torbalar, içki we daşarky fermuarlar bilen arassa üçek ammary

  Üç Sho Şok kömekçi ýaraglar bilen açmak aňsat, doly giňeldilenden soň ygtybarly açylýar, öňünden gurlan ýat köpükli düşek

  Dört 、 Canopy, 280g dem alýan pagtany 2000 mm suw geçirmeýän poliester we tor torlary bilen garyşdyrýar

  Bäş tent Çadyryň içki meýdany ullakan.Uzak möhletli lagerçileri kanagatlandyrýan ýassyklar, düşekler we gündelik zerur zatlar ýerleşdirip biler

  Alty gowşurmak üçin 2-3 hepde rugsat bermegiňizi haýyş edýäris
  Iki adamlyk çadyr, üç görnüşli, uly panoramaly penjireleri, giň görnüşi bolan maşgalany ýerleşdirip biler.Dört penjireden ybarat, içki gatlak çybynlara garşy tor bilen enjamlaşdyrylan, daşarky çadyr penjiresi PVX aç-açan yzygiderlilikden, çadyr ýagyşdan we gün goragyndan, açyk howada Öz-özüňi sürmek üçin ilkinji saýlaw, gurmak zerurlygy ýok yza çekmek üçin çalt disk.Içerki alýuminiý garyndy çarçuwasy, alýumin polýus diregi, alýumin lehimli merdiwan, uzynlygy dürli modeller üçin berk we çydamly.

  Awtoulag üçegi çadyry Açyk kempir üçek çadyrybarha meşhur bolýar we gowy sebäp bilen.Awtoulagyňyzyň üstünde gurlan çadyr bilen, ýerden çykmagyň artykmaçlygy bar, bu bolsa suw joşmalaryna ýa-da çadyryňyza girýänlere howp salmajakdygyňyzy aňladýar.Şeýle hem çadyryň içinde az hapa we palçyk yzarlanjakdygyny we howa çalşygyny gowulandyrmak üçin has köp howa akymynyň bardygyny aňladýar.

   

  Üçekdäki çadyrlarýer çadyrlaryna garanyňda has çydamly bolup, adatça has çalt we gurmak has aňsatdyr.Mundan başga-da, RTT-ler köplenç içerki düşegi öz içine alýar, şonuň üçin çişirmek kyn bolan oňaýsyz howa düşekleri bilen bulaşmaly däl.

  T01

  Gaty ýokarky üçek çadyrlaryýumşak gabyklardan belli bir artykmaçlygy bar.Ine, olary söýmegimiziň ýene birnäçe sebäbi:

  Başlamak üçin, has gowy izolýasiýa edilýärýumşak gabyk çadyrlarydiýmek, ýylyň dowamynda has amatly temperaturada galýarlar we matanyň az mukdary sebäpli, esasanam şemally şertlerde ýatmak has rahat bolýar.

  Köplenç gaty gabykly RTT-lerdäki düşekler ýumşak gabyk çadyrlaryna garanyňda has galyň we amatlydyr.

  Gaty gabyk çadyryny gurmak we oturtmak has aňsat we çaltdyr we amatsyz howa şertlerinde-de bir adam edip biler.

  Has berk gurluşyk sebäpli köplenç ýumşak gabyklardan has uzak dowam edýär.

  Ahyrynda, gaty gabykly çadyrlaryň köpüsi bilen, çadyryň üstünde ammar goşmak mümkinçiligi bar, bu çadyr ýerleşdirilende-de ulanylyp bilner.

   

  ABŞ hakda

  “Arcadia” lageri we açyk önümler Co.., Ltd.Önüm örtügini dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen, bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan öňdebaryjy açyk önüm öndürijilerinden biridirtirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary,düşelge çadyrlary,duş çadyrlary, sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem owadan görnüşi bilen dünýäde meşhurdyr. Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat toparymyz, ajaýyp dizaýnerlerimiz, tejribeli inersenerlerimiz we örän ökde işçilerimiz bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  AsalyHytaýyň üçek çadyr öndürijisisize aýdýar: üçek çadyry kempir tejribäňizi artdyryp biler.Çarçuwaly ulgamda gurlan çadyrlar we ýer çadyrlaryna, RV-lere ýa-da kempirlere alternatiwadyr.Islendik ulagy (awtoulag, ulag, krossover, wokzal wagony, pikap, awtoulag, tirkeg) aňsatlyk bilen başdan geçirýän ykjam bazasyna öwürmäge mümkinçilik berýär.Ajaýyp görnüşlerden we amatly düşekden başga-da, lagerde üçek çadyryny ulanmagyň köp peýdasy bar - ýeke bolsun ýa-da dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen.Käbir awtoulag çadyr zawodlary, başdan geçirmeler gününe taýyn bolmak üçin çadyryň aşagynda goşmaça gizlinligi üpjün edýän goşundylary hem hödürleýär.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler