Kemping üçin awtoulag üçegi

Gysga düşündiriş:

“Arcadia Roof” ýokarky çadyrlary, iň agyr şertlere çydamly iň çydamly, suw geçirmeýän materiallar bilen ýasalýar.universalhliumumy gurnama bölekleri bilen ony göni üçegiňiziň aşagyna ýa-da yzky üçek barlaryna aňsatlyk bilen gurnamaga mümkinçilik berýär we birnäçe minutdan doly gurup bolýar.

Hünärmen üçek çadyr önümçiligi hökmünde, bäsdeşlik bahasy esasynda size ýokary hilli önümleri hödürlejekdigimize ynanýarys

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Model 6801-A
  Ölçegi (Açyk) 48 ”ini x 84'long x 42'high (1,2x2.1x1.1M)
  56 "ini x 94" uzyn x 48 "beýik (1,4x2.4x1.2M)
  72 '' giň x96 'uzyn x 48' beýik (1.8x2.4x1.2M)
  76 '' giň x96 'uzyn x 48' beýik (1,9x2.4x1.2M)
  Beden mata Rip-stop kanwas / poliester, Dem alýan, galyplara çydamly, UV goragy, Suw geçirmeýän PU örtügi
  Rainagyş uçuşy / Goşundy 420D poliester Oksford, lenta tikilen we PU örtükli
  Syýahat örtügi Agyr 680g / 1200D PVC UV goragy
  Düşek Aýrylyp bilinýän / ýuwulýan mata örtügi bilen 60 mm galyňlykdaky ýokary dykyzlykly köpük (saýlaw üçin 65mm we galyňlygy 70mm)
  Polýuslar Dia 16mm alýumin polýus (25 mm polýus we mata örtülen polýus)
  Merdiwan görnüşi üçin teleskopiki merdiwan
  Baza Izolýasiýa köpükli we alýumin çarçuwasy bilen ýeňil alýumin bazasy (göwher alýum bazasy)
  Gurlan bölekler 2 bölek C Kanal + poslamaýan polat bölekleri
  Meýletin Goşundy otagy / Skylight / YKK fermuar / Garyndy kysmat / aýakgap haltalary / Torba sumkasy we ş.m.
  Reňk Uçuş / Goşundy: Bej / Kofe / çal / Greenaşyl / Gara / mämişi ýa-da ýöriteleşdirilenTent bedeni: Bej / çal / Greenaşyl / Pyrtykal ýa-da ýöriteleşdirilen
  MOQ 10 sany (nusga sargyt kabul ederlikli)

  ýoldan daşarky awtoulag çadyry
  awtoulag üçegi çadyry (8)

  Haryt maglumatlary

  fotobank-1
  4wd-kemping-ulag-üçek-ýokarky çadyr
  ulag-üçek-ýokarky çadyr - bölekler
  üçek-çadyr-awtoulag-awning-paket-

  ABŞ hakda

  “Arcadia” lageri we açyk önümler Co.Ltd..Önüm örtügini dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen, bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan öňdebaryjy açyk önüm öndürijilerinden biridirtirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary,düşelge çadyrlary,duş çadyrlary, sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem owadan görnüşi bilen dünýäde meşhurdyr. Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat toparymyz, ajaýyp dizaýnerlerimiz, tejribeli inersenerlerimiz we örän ökde işçilerimiz bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Kemping üçin awtoulag üçegi

  BilenRoofumşak üçek ýokarky çadyr, zerur zatlaryň hemmesini alyp bilersiňiz.Amatly ýokary dykyzlykly köpükli düşek, sazlanyp bilinýän merdiwan, ammar jübüleri, üstündäki tor we palto çeňňekler.Doorshli gapylaryň we penjireleriň torlary ýok.Sizi guratmak üçin aşa suw geçirmeýän poli-pagta kanwalary ulanýarys.

  6801

  5 adamlyk tehniki topar bilen, OEM-e hoş geldiňiz!Islän dizaýnyňyzy we jikme-jiklikleriňizi bize iberiň, şonda iň gowy bahany hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis.

  Üçünji üçlükt gapdal ýyldyrym bilen , awtoulag gapdalyndaky çadyr, hemmesini müşderileriň talaby hökmünde goşup bolýar.

  Ösýän önümlerimizden we yzygiderli gowulaşýan önümlerimizden lezzet alyň.Satyn alanyňyzda iň gowy hyzmaty, iň oňat önümi we ygtybarly kepilligi alýandygyňyzy anyklaýarys.

   

  → Giň dizaýn, çadyrda doly oturmak we dynç almak we uly ekranly penjirelerden görnüşleri almak üçin ajaýyp baş otagy hödürleýär
  High highokary ýagyşdan we şemaldan goranmak üçin ýokary hilli 600D rip-stop şemaly örtülen poli-pagta materialyndan ýasaldy.
  Windowshli penjirelerde we gapylarda çybyn torlaryny çekiň
  G Dişli enjamlary we kempir esbaplaryny saklamak üçin 4 sany uly içki jübü
  C 5 sm ýokary dykyzlykly köpükli düşek, öýde uklaýan ýaly bolýar
  Roof Köplenç üçek tekjelerine ýa-da bazardan soňky üçek barlaryna aňsat gurnamaga mümkinçilik berýän uniwersal gurnama ýaýlary bar

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler