4WD süýümli aýna gaty gabykly awtoulag üçegi, kempir we syýahat üçin iň ýokary çadyr

Gysga düşündiriş:

“Arcadia” gaty gabykly iki adamlyk çadyr, üç adamdan ybarat maşgalany ýerleşdirip biler, uly panoramaly penjireler, giň görnüşli.Dört penjireden ybarat, içki gatlak çybynlara garşy tor bilen enjamlaşdyrylan, daşarky çadyr penjiresi PVX aç-açan yzygiderlilikden, çadyr ýagyşdan we gün goragyndan, açyk howada Öz-özüňi sürmek üçin ilkinji saýlaw, gurmak zerurlygy ýok yza çekmek üçin çalt disk.Içerki alýuminiý garyndy çarçuwasy, alýumin polýus diregi, alýumin lehimli merdiwan, uzynlygy dürli modeller üçin berk we çydamly.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Haryt ady 4WDSüýümli aýna gaty gabykly awtoulag üçegi ýokarky çadyrKempir we syýahat üçin
  Haryt T01
  Ölçegi Model A: 210 * 125 * 100 sm (gurlan ululygy); 210 * 125 * 30 sm (eplenen ululyk)

  Model B: 203 * 138 * 100 sm (gurlan ululygy); 210 * 138 * 30 sm (eplenen ululyk)

  Potensial 2-3 adam (2 ulular + 1 çaga), Maks, 260KGS
  Mata 280G polikotton, suw geçirmeýän, PU2000mm
  Gaty gabyk Süýümli aýna materialy, gara reňk, ak reňk hökmany
  Mata reňki Bej, çal, ýaşyl
  Düşek 6 sm galyňlygy aýrylýan örtükli ýokary dykyzlykly köpükli düşek
  Merdiwan Alýumin teleskopiki merdiwan, Maks 150KG adingükleme tizligi
  Garnituralar LED yşyk, torba
  Bukja 1PCS / CartonKartonyň ululygy: 230 * 130 * 42cmGW: 75KGS
  Adingüklenýän mukdar 20pcs / 20ft, 48pcs / 40HQ
  Üstünlik Gurmak, açmak we ýapmak aňsat
  Hususylaşdyrmagy goldaň, nusgalary goldaň

  Jikme-jiklik

  H9a7ceaa933f94d438a83d04c5dd4ec077
  awtoulag üçeginiň ýokarky çadyry (3)
  细节 图
  可选 配置

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”dizaýn, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan açyk önümleri öndürijilerden biridirtirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary, awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz "bitewilik, hil, tutanýerlilik".Taslama ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  ABŞ hakda

  The“Arcadia” açyk süýümli aýna gaty gabykly üçek çadyryň iň esasy pursatlary

  Biri Haç çyzyklary we üçek relsleri bilen enjamlaşdyrylan ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär, kemping we ýerüsti başdan geçirmeleri has amatly we amatly ediň.

  Iki Snap Snap gaýyşlar arkaly ýapylýar, aňsat ýapylmak üçin gapdal torbalar, içki we daşarky fermuarlar bilen arassa üçek ammary

  Üç Sho Şok kömekçi ýaraglar bilen açmak aňsat, doly giňeldilenden soň ygtybarly açylýar, öňünden gurlan ýat köpükli düşek

  Dört 、 Canopy, 280g dem alýan pagtany 2000 mm suw geçirmeýän poliester we tor torlary bilen garyşdyrýar

  Bäş tent Çadyryň içki meýdany ullakan.Uzak möhletli lagerçileri kanagatlandyrýan ýassyklar, düşekler we gündelik zerur zatlar ýerleşdirip biler

  Alty gowşurmak üçin 2-3 hepde rugsat bermegiňizi haýyş edýäris

  Önümiň beýany

  Arkadýaaçyk meýdandasüýümli aýna gaty gabyk üçek ýokarky çadyr diwarlarynda ýokary hilli 280gsm poli-pagta garyndy ripstop kanwas materialymyzy ulanýar, ony doly howa geçirmeýär.Bu ony adaty ýer çadyryndan 3 esse suw geçirmeýär we iň erbet ýagyş tupanlaryny hiç hili kynçylyksyz çözmäge ukyply edýär!Galyň kanwas materialymyzyň we üçek çadyrymyzyň gurluşy, sowuk we tupanly şertlerde has rahat we ýyly bolýar, howa nähili bolsa-da, size has gowy gijeler uklamagy aňladýar!UV çydamly bolmagy üçin materiallar bilen bejerildi, şonuň üçin günüň hem ýitmeginden goralmalydyr.Güýçli we tertipli gabyk Biziň gabyk gurluşymyz, süýümli aýna örtük bilen berkidilen materialyň ýörite garyndysydyr.

  süýümli aýna-T01

  Biziň üçekdäki çadyrlarymyz meşhur görnüşe eýe we müşderileriň dizaýnyna görä edilip bilner.

  Iki adamlyk çadyr, üç görnüşli, uly panoramaly penjireleri, giň görnüşi bolan maşgalany ýerleşdirip biler.Dört penjireden ybarat, içki gatlak çybynlara garşy tor bilen enjamlaşdyrylan, daşarky çadyr penjiresi PVX aç-açan yzygiderlilikden, çadyr ýagyşdan we gün goragyndan, açyk howada Öz-özüňi sürmek üçin ilkinji saýlaw, gurmak zerurlygy ýok yza çekmek üçin çalt disk.Içerki alýuminiý garyndy çarçuwasy, alýumin polýus diregi, alýumin lehimli merdiwan, uzynlygy dürli modeller üçin berk we çydamly.

  Güýçli, ýöne awtoulagyňyzyň üçegine götermegi we gurmagy aňsatlaşdyrmak üçin döredilen.Üns beriň: goýy çal reňkdäki gabyk görnüşi, suratdaky üçin birneme üýtgedilen dizaýn, ýöne şonda-da şol bir ýokary hilli materiallardan ýasalýar we açyk çal wersiýanyň gabyk dizaýny bilen deň peýdasy bar.Sekuntda açylýar we ýapylýar Biziň üçekdäki ýokarky çadyrymyz, gaz strut ulgamy bilen birnäçe sekundyň içinde gurulmalydyr.

   

  Syýahat edeniňizde ýygy-ýygydan hereket edýän bolsaňyz ajaýyp!Islendik ulaga laýyk gelýär Siz a laýyk bolmalyDynç alyş üçin awtoulag üçek çadyrlaryislendik ulagyň üçeginde 85 sm ýa-da ondanam köp aralyk saklap bilýänçäňiz, bu ýük agramyny ýeterlik derejede ýaýradar.Artykmaç uly “RoofBunk” gaty gabykly üçek çadyry goşmaça uly we beýik üçek çadyr dizaýnyna eýe bolup, uzyn boýly adamlara zerur bolanda oturmaga we has oňaýly uklamaga mümkinçilik berýär.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd” 2009-njy ýylda döredilip, Trailer çadyrlary, üçek çadyrlary, otaglar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler