Logöriteleşdirilen logo Awtoulag üçegi ýokarky çadyrlar Kemping çadyry gaty gabykly üçek çadyr

Gysga düşündiriş:

“Arcadia”, süýümli aýna gaty gabyk, modeline garamazdan doly üpjün edilýär-gutudan göni ulanmaga taýyn.Goşmaly zadyňyz, şahsy zatlaryňyz we dynç alyş ýerleriňiz.Gaty gabyk üçin

Üçegiň ýokarky çadyry, awtoulagyňyza köplenç oturdylyp bilner we 1 minutdan aňsat açylýar.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Haryt ady Awtomatiki çykmagaty gabyk üçektawtoulag düşelgesi üçin
  Haryt T02
  Ölçegi Açyk ululygy: 210 * 210 * 105CM Göwrümi: 1-2 adam
  Potensial 2-3 adam (2 ulular + 1 çaga), Maks, 260KGS
  Mata 280G polikotton, suw geçirmeýän, PU2000mm
  Gaty gabyk Süýümli aýna materialy, gara reňk, ak reňk hökmany
  Mata reňki Bej, çal, ýaşyl, goňur, Awning islege bagly
  Düşek 6 sm galyňlygy aýrylýan örtükli ýokary dykyzlykly köpükli düşek
  Merdiwan Alýumin teleskopiki merdiwan, Maks 150KG adingükleme tizligi
  Garnituralar LED yşyk, torba
  Bukja 1PCS / CartonKartonyň ululygy: 230 * 130 * 42cmGW: 75KGS
  Adingüklenýän mukdar 20pcs / 20ft, 48pcs / 40HQ
  Üstünlik Gurmak, açmak we ýapmak aňsat
  T02-4
  T02-2

  Önümiň aýrylmagy

  önümiň jikme-jiklikleri
  Üçek çadyr
  giň otag
  Bezeg-gaty gabyk

  ABŞ hakda

  “Arcadia” lageri we açyk önümler Co.., Ltd. bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan, örtükli önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen açyk önüm öndürijilerinden biridir.tirkeg çadyrlary,üçek çadyrlary,düşelge çadyrlary,duş çadyrlary, sumkalar, ýatylýan haltalar, matalar we hamam seriýalary.Harytlarymyz diňe bir berk we çydamly bolman, eýsem owadan görnüşi bilen dünýäde meşhurdyr. Dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz we örän ussat toparymyz, ajaýyp dizaýnerlerimiz, tejribeli inersenerlerimiz we örän ökde işçilerimiz bar.Elbetde, bäsdeşlik bahasy bolan ýokary hilli kemping desgalary üpjün edilip bilner.Indi hemmeler islegiňize hyzmat etmek isleginden doly.Işewürlik ýörelgesimiz "dogruçyllyk, ýokary hilli we erjellik".Dizaýn ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen we hemişelik täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Önümiň beýany

  dowzah materialy

  Qualityokary hilli süýümli aýna

  Agram

  Bagtymyza,Gaty ýokarky üçek çadyrlaryýumşak görnüşlerden has aerodinamikdir, sebäbi gaty inçe we awtoulagyň görnüşine has gowy uýgunlaşýar.Olar köp ýel garşylygy döredýän "kerpiç" däl.Şeýle-de bolsa, olar ýumşakdan has agyr we bu ulagyň gaz üçin has köp pul sarp etjekdigini aňladýar.Indi, agram çadyryň ululygyna, daşarky gabygyň üstündäki üçek tekerleri ýaly beýleki aýratynlyklara baglylykda köp üýtgeýär.

   

  Size gerek bolsaOEM üçek çadyry4 adam üçin 2-den uly bolar we adatça agyr bolar.Şol bir wagtyň özünde üçek tekjelerini öz içine alýan modellere-de degişlidir.Biziň maslahatymyz, eger siz eýýäm gaty satyn alýan bolsaňyz, munuň agyr boljakdygyny bilýärsiňiz;şonuň üçin bu ýerde birnäçe goşmaça funt we üýtgeşiklik bolmaz.

  t02-1

  Potensial

  Bu birneme möhümdir.Diňe özüňiz ýa-da jübütler üçin ulanarsyňyzmy?Ora-da bir maşgalanyň şol ýerde uklaýanyny görýärsiňizmi?

  Diňe bir adamdan köp adam bilen düşelge gurandygyny görseňiz, özüne laýyk bir zady alyňÇadyr çadyry 4 adam.

  Bu ýumşak ýokarky çadyr bilen gaty gabyk çadyrynyň utgaşmasy,

  Iki önümiň artykmaçlyklaryny birleşdirýär

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Trailer çadyrlaryny, üçek çadyrlaryny, otaglary, jaň çadyrlaryny, kanwas çadyrlaryny, kempir çadyrlaryny we ş.m. dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen 2009-njy ýylda döredildi.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler