Açyk kempir örtükli kölegeli çadyr

Gysga düşündiriş:

Özbaşdak düzülen reňkler, ululyklar we logotipler. Gurmak üçin ýönekeý we çalt, iki adam aňsatlyk bilen tamamlap biler. Birnäçe adam düşelgesini ýerleşdirip biler.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy.
Töleg: T / T, L / C, PayPal
Biz göni zawod.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.
Mysal üçin sargyt kabul ederliklidir


 • Min.Order mukdary:50 bölek / bölek
 • Mysal üçin sargyt:Goldaw
 • Custöriteleşdirilen logo:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM / ODM HYZMATLARY

  Haryt bellikleri

  kanopy6
  kanopy1
  kanop7

  Jikme-jiklik

  kanopy04
  kanopy01
  kanopy03
  kanopy02

  Gaplamak we eltip bermek

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Bu ugurda 15 ýyllyk tejribesi bolan, tirkeg çadyrlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen açyk önümleri öndürijilerden biri,üçek ýokarky çadyr OEM,Awstraliýaly Swag çadyry,awtoulag üçekleri we başgalar.Önümlerimiz diňe bir güýçli we çydamly bolman, daşky görnüşi bilenem owadan we bütin dünýäde satylýar.Örän ussat topar, ajaýyp dizaýnerler, tejribeli inersenerler we ökde işçiler bilen dünýä bazarynda gowy iş abraýymyz bar.Elbetde, ýokary hilli kemping desgalary bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Indi hemmeler siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak isleýär.Biziň iş syýasatymyz "bitewilik, hil, tutanýerlilik".Taslama ýörelgesimiz "adamlara gönükdirilen, üznüksiz täzelik".Bütin dünýäde müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýärin.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Aýratynlyklary
  Ulanylyş aňsatlygy Bu tarp, çadyryňyzyň öňündäki goşmaça ýaşaýyş meýdany ýa-da zatlaryňyzy ýagyşdan we ýelden goramak üçin goşmaça gaçybatalga hökmünde birnäçe konfigurasiýada ulanylyp bilner.Diňe ýere çümdürmek bilen çäklenmän, elýeterli agaçlary hem ulanyp bilersiňiz.Çeýeligi Bu tarp kiçi ýa-da uly çadyrlar bilen bolsun, dürli usullar bilen düzülip bilner.Tarpyň ölçegleri üpjün edilen “gulak” ulgamyny ulanyp üýtgäp biler.Heatylylygy peseldýär Aýratyn we patentlenen täze tehnologiýa: göni gün şöhlesine sezewar bolanda tarpyň aşagyndaky duýulýan temperaturany ep-esli peseldýär.Günüň goragy Kümüşden örtülen mata SPF 50+.Üns beriň: UV şöhleleriniň köp bölegi gapdallardan geçip biler.Deriňizi gün şöhlesinden goraň.Tarpyň gidroizolýasiýasy Suw geçirmeýän poliuretan bilen örtülen poliester matasy (2000 mm) - heatylylyk bilen örtülen zolakly suw geçirmeýän merkezi tikişler.Windeliň garşylygy grounder çeňňekleri gowy öwrüm garşylygy üçin 14 mm galvanizli polatdan ýasalýar.Önümiň ululygy sebäpli, şemaly hakykatdanam tutup biler, şonuň üçin matany şemally tarapa düşürip, birikdiriş nokatlarynyň sanyny köpeldip bilersiňiz.
  kanop7

  Çadyrly çadyrýeňil we deňiz kenaryndaky güneşli ýerler üçin ajaýyp, ýere çümüp ýa-da haýat, agaç, awtoulag ýa-da bar bolan zatlara dykylyp bilner.
  Dam örtügi çadyrydaşamak we saklamak üçin çadyr polýuslary ýaly poslamaýan alýumin polýuslary ýykylýar
  “Arcadia Campers” OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, reňk we ululygy özleşdirip bileris, çadyrlarda ýörite bellikleri çap edip ýa-da tikip bileris, has giňişleýin maglumat üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”Trailer çadyrlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen 2009-njy ýylda döredildi.Dam çadyrlary, Çukurlar, jaň çadyrlary, kanwas çadyrlary, kempir çadyrlary we ş.m.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Norwegiýa, Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.etc ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.

  20 ýyl töweregi üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd”, “Arcadia” açyk markasyna eýe bolan Hytaýda öňdebaryjy çadyr öndüriji boldy.

  Sorag-jogap

  1. Mysal üçin sargytlar barmy?
  Hawa, çadyr nusgalaryny berýäris we sargydy tassyklanyňyzdan soň nusga bahalaryňyzy yzyna berýäris.
  2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Biz tejribeli hünärmen öndüriji.
  3. Önümi özleşdirip bolarmy?
  Hawa, ululygy, reňki, materialy we stili ýaly talaplaryňyza görä işläp bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önüme çap edip bileris.
  4. OEM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, OEN dizaýnyňyza esaslanyp OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.
  5. Töleg maddasy näme?
  Bize T / T, LC, PayPal we Western Union arkaly töläp bilersiňiz.
  6. Ulag wagty näçe?
  Harytlary doly tölänimizden soň derrew ibereris.
  7. Bahasy we transporty näme?
  FOB, CFR we CIF bahalary bolup biler, müşderilere gämileri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.

  Müşderi hyzmaty

  8 adamlyk tehniki toparymyz bilen, OEM we ODM sargytlaryny garşy alyň, Soňra siziň suratyňyz, nusga hökmünde edip bileris.Mundan başga-da, 6 sany satyjy, 2-si satuwdan we 2 sany ýük daşama we resminamalary tertipleşdirmäge kömek edýän hünärmen satuw toparymyz bar.Biziň maksadymyz hünär, wagtynda we konstruktiw hyzmatlary bermek.

  Hil barlagy

  Material satyn almakdan, soňra önümçilik döwründe hil gözegçiligi. Sargyt gutarandan soň, her bir kompýuter gurarys we eltip bermezden ozal hemmeleriň hiliniň gowydygyna göz ýetireris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Professional tehniki toparymyz bar, nusgalar we çyzgylar düzülip bilner

  2. 80-den gowrak işçi, ökde we tejribeli işçi bilen öz zawody

  3. 100% hünärli bolmagy üçin berk gözegçilik barlagy

  4. highokary hil

  5. 12 sagadyň içinde jogap berip biler

  “Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.”

  - Kangjiawu senagat zolagy, Guan, Langfang şäheri, Hebeý welaýaty, Hytaý, 065502

  E-poçta iberiň

  Mob / Whatsapp / Wechat

  - 0086-15910627794


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hususy bellik HYZMAT DIZAYNY
  “Arcadia” müşderilere şahsy etiket önümini ösdürmäge kömek etmek bilen buýsanýar .Siziň nusga hökmünde täze önüm döretmäge ýa-da asyl önümlerimize esaslanyp üýtgeşmeler girizmäge kömek gerek bolsa, tehniki toparymyz her gezek ýokary hilli önümleri eltmäge kömek eder.

  Örtýän önümler: tirkeg çadyry, üçek ýokarky çadyr, awtoulag çadyry, swag, ýatylýan halta, duş çadyry, kempir çadyry we ş.m.

  Elmydama göz öňüne getiren takyk önümiňizi döretmäge kömek etmek isleýäris.Önümleriňiziň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän tehniki topardan başlap, ähli bellikleme we gaplama görnüşleriňizi amala aşyrmaga kömek edýän gözleg toparyna çenli, “Arcadia” her ädimde bolar.

  OEM, ODM öz içine alýar: material, dizaýn, paket we ş.m.

  Degişli önümler